Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en sanitat marina; Metge/essa del mar

Descripció

L'Expert/a en salut marítima és el/la metge que s'ocupa de la salut ocupacional marítima, tant en l'aspecte assistencial com preventiu, i totes les activitats relacionades (medicina d'embarcament, al port, viatgers/es, telemedicina, emergències i rescat).

Els treballadors i les treballadores del mar estan exposats a una sèrie de factors de risc específics originats per la pròpia activitat i pel seu entorn sociolaboral. L'objectiu principal de l'expert/a en salut marítima o metge del mar és minimitzar els factors que influeixen de manera determinant en la patologia comuna de les persones que treballen al mar i els riscos d'accident inherents a la professió, que són superiors als de la majoria de feines en terra.

Tasques

 • Du a terme diverses activitats de medicina preventiva marítima, com per exemple:
  Gestió i prevenció de riscos laborals (higiene, seguretat, ergonomia i psicologia en el sector marítim).
  Estudi i avaluació de les malalties professionals en el col·lectiu marítim per activitats (portuària, pesca, mercant, subaquàtica, creuers).
  Vacunacions i medicina del/de la viatger/a.
  Promoció de la salut i educació sanitària.
  Realitza reconeixements mèdics previs a l'embarcament i en terra.
 • Col·labora en el control de les condicions higièniques i sanitàries de tripulants, passatgers/es, vaixells i mercaderies.
  Realitza les revisions periòdiques de les farmacioles de les embarcacions.
 • Pel que fa a la tasca assistencial:
  Presta assistència sanitària en terra, a les persones treballadores del mar i els seus/les seves beneficiaris/àries dins del territori nacional.
  Atén a les persones treballadores del mar embarcades i a l'estranger mitjançant el "centro radio-médico español", els centres sanitaris a l'estranger i altres sistemes de telemedicina que es puguin implantar en el futur.
 • Planifica, realitza i imparteix cursos d'informació i de formació sanitària per als/les treballadors/es del mar.
  Distribueix, difon i explica la guia sanitària a bord.
 • Analitza i avalua les diferents activitats marítimes.
  Avalua les condicions de treball dels diferents col·lectius marítims i implementa les mesures correctores i preventives adients.
  Executa els plans de prevenció de riscos laborals.
  Sap valorar les càrregues de treball que suposa l'activitat en el port i el mar.
 • Quan ho requereix la naturalesa del cas, fa l'acompanyament en l'evacuació o repatriació de treballadors/es o passatgers/es malalts o accidentats.
 • Realitza i col·labora en estudis epidemiològics, estadístics i d'altre tipus relacionats amb la salut del col·lectiu professional de mariners/es i pescadors/es.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE