Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en biologia del sistema nerviós

Descripció

El/La neurobiòleg/a estudia els mecanismes generals de funcionament del sistema nerviós i investiga els sistemes biològics relacionats. Els seus objectius són comprendre les bases biològiques de la ment humana (la conducta, les emocions i la intel·ligència), entendre el desenvolupament del sistema nerviós i les seves relacions estructurals i funcionals, i conèixer les causes que desencadenen les malalties neurològiques, per tal de desenvolupar noves teràpies farmacològiques genètiques o cel·lulars per al seu tractament.

Utilitza els coneixements i les tècniques de la biologia molecular i cel·lular, la neuroanatomia, la neurohistologia, la neuroimatge, la neurogenètica, la neuropsicologia, la teràpia gènica, i de la neurologia o la biologia de sistemes per a la seva recerca El seu camp de treball comprèn les funcions intel·lectuals superiors com l'aprenentatge, memòria i d'altres funcions cognitives, així com les seves alteracions en les malalties neurodegeneratives i danys cerebrals que les afecten, les funcions autonòmiques i el ritme circadiari. En els darrers anys, l'avenç en bioinformàtica ha permès incloure en aquest panorama el desenvolupament de models teòrics per intentar explicar els esdeveniments neurobiològics estructurals i funcionals, i dissenyar models de xarxes moleculars amb implicació en diferents funcions nervioses.

El/La neurobiòleg/òloga treballa en un entorn multidisciplinari amb professionals de la genètica, farmàcia, informàtica, electrofisiologia, química, psicobiologia, medicina, infermeria, bioinformàtica, matemàtica, física i zoolegia, compartint coneixements i sumant esforços per avançar en el desenvolupament de millores diagnòstiques i terapèutiques.

Tasques

El/La neurobiòleg/òloga pot desenvolupar la seva professió en diferents àmbits, entre els quals pot combinar: centres de recerca, docència (teòrica i pràctica) en departaments universitaris, assistència clínica a la indústria. Moltes vegades combina més d'un d'aquests àmbits d'activitat. Les tasques que pot realitzar són diverses, en funció del seu lloc de treball. Quan es dedica a la investigació (el cas més habitual), també dependrà de la línia de recerca en la qual treballi i de si treballa amb models "in vivo" (assaig clínic o amb humans, o experimentació animal) o "in vitro". Tenint això en compte, podem parlar de les següents tasques:
 • En general, pot estudiar i investigar l'estructura i el funcionament normal i patològic del sistema nerviós, en els seus diferents nivells d'organització:
  "Nivell sistèmic": Sistema Nerviós Central (SNC); Sistemes sensorials del cervell (la sensació i la percepció); Sistemes motors del cervell (els reflexes i el control voluntari del moviment); circuits i sistemes que controlen funcions com la visió, la respiració i el comportament.
  "Nivell Cel·lular" (neurones i d'altres cèl·lules). Inclou la teràpia cel·lular, és a dir, el trasplantament de cèl·lules progenitores de neurones o modificades genèticament.
  "Nivell de Comunicació Cel·lular" (les connexions neuronals o "sinapsis" i el paper de la mielina que les envolta, formant una mena de cablejat neuronal que accelera l'enviament de missatges a través del cervell).
  "Nivell Molecular" (substàncies que componen les cèl·lules i substàncies que componen els senyals o "neurotransmissors" que intervenen en les sinapsis, així com els mecanismes moleculars i genètics que intervenen en la funció neuronal). Aquest nivell inclou la teràpia gènica, és a dir, la intervenció directa en el genoma de les cèl·lules nervioses amb finalitats terapèutiques.
 • Utilitza diferents metodologies i tècniques per a la recerca, com poden ser tècniques analítiques (cromatografia, radioimmunoassaig, immunohistoquímica, determinacions enzimàtiques, ressonància magnètica, anàlisi genètica), microscòpia, tècniques histològiques i neuroanatòmiques, cultius de cèl·lules i de teixits, proves neurofuncionals i conductuals, cirurgia experimental i bioinformàtica.
 • Estudia problemes concrets i el seu marc conceptual. Proposa una hipòtesi teòrica i dissenya una metodologia per investigar experimentalment aquesta hipòtesi. Realitza (o dirigeix) els experiments establerts, i n'analitza els resultats. Amb la discussió dels resultats, extreu conclusions que projecta en alternatives terapèutiques.
  Els diferents projectes en els que pot treballar poden incloure diversos camps, com les bases neurològiques del comportament emocional i de l'aprenentatge, els tractaments més adequats per al dolor, l'envelliment cerebral i l'absència de regeneració i reparació naturals del sistema nerviós.
 • El/La neurobiòleg/òloga requereix una contínua actualització i intercanvi dels coneixements que es desenvolupen sobre la naturalesa neurobiològica de les funcions mentals. Tant de les funcions relacionades amb la intel·ligència cognitiva (atenció, aprenentatge, llenguatge, abstracció, memòria i processos relacionats), com les relacionades amb la intel·ligència emocional (maneig d'emocions, relacions socials i motivacions). Assisteix i participa sovint en congressos internacionals i també difon els seus coneixements a través d'altres mitjans, tant escrits com orals.
 • També realitza tasques de gestió.
  Obté els fons per a les seves recerques a través de concursos competitius a nivell nacional i internacional, que ha de gestionar, generalment amb l'ajut d'un departament administratiu.
  Avalua projectes de recerca.
  Organitza reunions científiques.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE