Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a superior de radioteràpia

Descripció

El/La tècnic/a especialista en radioteràpia és el/la professional encarregat/da d'aplicar els tractaments de radioteràpia, d'acord amb la prescripció mèdica. Disposa els i les pacients per a la prova, complint les normes de dosimetria i radioprotecció, així com el reglament de la instal·lació radioactiva específica de la seva unitat.

Organitza i programa el treball a partir de criteris de qualitat del servei i optimització dels recursos disponibles, i administra i gestiona la informació tecnicosanitària del servei o unitat, sota la supervisió corresponent.

Tasques

 • Organitza i gestiona, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat o gabinet de radioteràpia.
  Rep i interpreta les sol·licituds de tractament. Les classifica en funció de prioritats i procedències i les distribueix en les seccions de la unitat.
  Maneja, a nivell d'usuari, bases de dades informatitzades sobre pacients.
  Controla les existències de material de consum en la unitat i elabora els documents de control i de petició de material.
  Elabora informes d'activitat amb dades estadístiques.
  Elabora resums d'informació cientificotècnica (articles científics sobre tècniques de radioteràpia i manuals tècnics de funcionament d'equips) i realitza cerques d'informació en bases de dades mèdiques.
 • Rep al/a la pacient i li presta atenció tècnica durant la seva estada en la unitat de simulació en radioteràpia.
  Utilitza tècniques de comunicació verbal i no verbal, i adapta l'estil a l'actitud de l'interlocutor/a.
  Acull al/a la pacient amb un tracte agradable i respectuós, identificant les seves necessitats i establint les possibles actuacions per resoldre interferències amb pacients difícils.
  Actua de forma adient en front de pacients amb patologies greus.
 • Coneix l'estructura, el funcionament i la localització de les diferents parts i sistemes del cos humà, així com la manifestació de les principals malalties associades.
  Col·loca i immobilitza els i les pacients, segons la zona que cal tractar.
 • Aplica tractaments de teleteràpia (radioteràpia a distància): cobaltoteràpia, accelerador de partícules i Rx de baixa i mitjana energia, amb supervisió facultativa.
  Interpreta les dades plasmades en els fulls de tractament.
  Reconeix els principals punts i línies de referència utilitzats en el marcatge de tractaments amb radioteràpia.
  Identifica i localitza la zona que cal tractar i la posició durant el tractament.
  Interpreta els càlculs dosimètrics efectuats i el tipus de tractament.
  Anota les diferents dades generades durant una sessió de radioteràpia.
  Verifica el compliment complet i correcte de les pautes de tractament.
  Programa la unitat respecte de la posició, temps d'exposició, tècnica de tractament, dosi, tipus de radiació i energia de la radiació, en funció del tractament.
  Posa en funcionament la unitat mitjançant el control remot o la consola de comandament.
  Realitza les comprovacions oportunes sobre la dosi, el temps i l'energia de la radiació, segons les dades del full de tractament.
  Observa el comportament i la immobilitat del/de la pacient a través del circuit tancat de televisió.
  Es comunica amb el pacient en cas que sigui necessari.
  Registra en el full de tractament i en el diari d'operacions totes les dades d'interès.
 • Col·labora amb el personal facultatiu en la preparació i aplicació dels tractaments amb braquiteràpia.
  Realitza el control del material d'una gammateca (calibra el material radioactiu mitjançant l'activímetre, emmagatzema el material radioactiu, registra les entrades i sortides de material).
  Prepara el material i els utensilis, en funció del tractament.
  Utilitza els carretons per al material radioactiu.
  Realitza les radiografies ortogonals de les zones de l'implant.
  Confecciona i col·loca els cartells indicadors de les normes d'accés i permanència en la sala de tractament.
 • Aplica i comprova, sota la supervisió facultativa, les normes de radioprotecció en unitats d'aplicació medicoterapèutica de les radiacions ionitzants.
  Col·labora en el manteniment i calibratge dels equips d'irradiació i en el control de la protecció contra les radiacions de les persones que treballen en el servei, infermeres i públic en general.
  Realitza croquis de senyalització i senyalitza les diferents àrees i barreres, segons la normativa.
  Aplica les tècniques de mesura de la radiació per a la revisió d'instal·lacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE