Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Els/les metges són professionals que practiquen la medicina i que tenen per objectiu tenir cura de la salut de les persones que atenen, alleujant o eliminant el seu patiment. Per aconseguir-ho treballen, per un costat, en la prevenció i promoció de la salut en el medi social i, per l'altre, en l'assistència i rehabilitació de la persona malalta, intentant mantenir i recuperar la seva salut mitjançant l'estudi, el diagnòstic i el tractament de la malaltia o lesió del/de la pacient.

Principalment, aquests/es professionals desenvolupen la seva tasca a la xarxa sanitària pública (centres d'assistència primària, hospitals, etc.) i en centres mèdics privats. Però també poden treballar en centres dedicats a la investigació i la recerca científica, integrats en nombroses institucions sanitàries públiques i privades i en totes aquelles tasques relacionades amb la defensa i promoció de la salut.

De forma col·loquial, es denomina també doctor a aquests/es professionals, encara que no hagin superat estudis de doctorat. Tanmateix, en funció de la seva especialitat poden rebre altres denominacions que fan referència a la seva àrea d'expertesa: psiquiatre/a, cirurgià/ana, anestesista, cardiòleg/òloga, pediatra, ginecòleg/òloga, etc.

Tasques

Assistència i atenció a persones
 • Atén a les persones i realitza consultes d'atenció primària.
 • Entrevista a la persona i traça la història clínica individual i familiar.
 • Realitza l'exploració física del/de la persona en funció de les molèsties manifestades. Per aquest examen pot fer servir diferents instruments i equipaments.
 • Reconeix signes i símptomes específics de condicions o malalties concretes, perfilant el diagnòstic.
 • Si escau, demana exàmens i proves complementàries per confirmar el diagnòstic.
 • Decideix el tractament, recepta medicaments o deriva cap a procediments adequats per a cada persona.
 • Coordina la derivació cap altres especialitats mèdiques o el trasllat i internament en serveis especialitzats, en cas necessari.
 • Informa amb claredat i tacte a la persona i familiars, sobre la naturalesa de la malaltia i el pronòstic, tenint en compte el tractament i les possibles complicacions que puguin sorgir.
 • Registra les dades de la visita, les pautes prescrites i elabora informes mèdics quan li són requerits.
 • Supervisa l'evolució de la persona i el funcionament del tractament en casos que requereixin seguiment o monitoratge periòdic, especialment en malalties cròniques o processos terminals.

Promoció de la salut
 • En coordinació amb altres professionals, elabora programes de medicina preventiva, adreçats al diagnòstic precoç o a l'aplicació de mesures de prevenció (per exemple, col·laborant en campanyes de vacunació).
 • Contribueix a l'educació sanitària de la població per promoure hàbits saludables i tècniques de prevenció en l'aparició de situacions de malaltia.

Investigació i formació
 • Participa activament en programes de recerca i docència dels estudiants de medicina.
 • Segueix un programa de capacitació contínua.

Coneix i aplica el Codi de Deontologia mèdica que recull les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives que regulen la bona praxi de la seva activitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE