Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer/a especialista en infermeria de salut mental; Infermer/a psiquiàtric i de salut mental

Descripció

L'infermer o la infermera de salut mental dóna assistència a la persona, família i comunitat per promoure i fomentar la salut mental, prevenir la malaltia i afrontar les experiències d'estrès i de malaltia mental, i les ajuda a readaptar-se i a trobar significat en aquestes experiències.

El tret diferencial de l'infermer/a de salut mental és la seva orientació, dirigida fonamentalment a les relacions interpersonals entre infermera i pacient o grups de pacients. Utilitza aquesta relació com a eina terapèutica principal del seu treball, iniciant, fomentant i mantenint una relació d'ajut amb la persona, família o grup receptor de les cures, durant un determinat període de temps. En aquest període, l'infermer/a de salut mental centra la seva actuació en les necessitats i problemes de la persona, família o grup, mitjançant l'ús de coneixements, actituds i habilitats terapèutiques pròpies de la professió.

L'infermer/a de salut mental actua en l'àmbit intrahospitalari (centres d'hospitalització psiquiàtrica, unitats de psiquiatria de l'hospital general i d'altres unitats de l'hospital general on el seu assessorament serveix d'ajut a d'altres professionals davant de les dificultats emocionals dels pacients) i en la comunitat (consulta externa, hospital de dia, hospital de nit, centres de dia i domicili). És responsable de les cures i de l'equip d'infermeria de salut mental, format per infermers/es de salut mental, auxiliars d'infermeria psiquiàtrica, estudiants d'infermeria i de postgraus en període de pràctiques i infermers/es que puntualment incideixen en el procés.

Tasques

Les tasques de l'infermer/a de salut mental, com les dels altres infermers/es, no es limiten només a l'assistència a la persona malalta. També dóna suport a la família i du a terme altres tasques relacionades amb la docència (té al seu càrrec estudiants de la diplomatura i de postgraus d'infermeria), l'assessorament a infermers/es no especialitzats/des, l'educació a pacients i familiars, la recerca, la gestió i l'assessorament als governs. A continuació, resumim algunes de les tasques que realitza:
 • A nivell assistencial, és responsable de les cures de salut mental, ja que dirigeix el procés d'atenció d'infermeria en les seves diferents etapes (valoració de les necessitats, diagnòstics d'infermeria, planificació de les cures, execució i avaluació del procés de cures).
  Fomenta, prevé, manté i rehabilita la salut mental de la comunitat i en té cura.
  Valora les situacions individuals, familiars i col·lectives tant en el medi intrahospitalari com extrahospitalari.
  Identifica i valora els trastorns de salut mental.
  Valora els recursos disponibles en la zona on és atès la persona usuària i els gestiona i distribueix.
  Li procura un entorn saludable i segur, tenint en compte la situació de la persona i els recursos.
  Elabora un pla de cures adequat als objectius terapèutics, activitats i criteris de cada situació.
  Proporciona cures d'infermeria a persones, família i comunitat amb problemes de salut mental.
  Identifica els problemes bioètics i aplica el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
  Canalitza cap a altres professionals les situacions que ho requereixin.
  Avalua el desenvolupament de les diferents etapes del procés de cures, introduint els elements de correcció necessaris per assegurar l'eficàcia de la intervenció d'infermeria.
 • Du a terme tasques relacionades amb la seva funció docent.
  Ensenya a la persona pacient i a la família a desenvolupar habilitats i tècniques d'autocura, dirigides a obtenir un estat òptim de salut.
  Assessora i dóna suport als/a les infermers/es generalistes i a d'altres especialistes, per ajudar a completar el pla de cures pertinent i millorar les seves relacions interpersonals.
  Organitza la formació dels estudiants d'infermeria bàsica i especialitzada al seu càrrec.
  Contribueix a l'ensenyament de cures en salut mental a d'altres treballadors i a persones de la comunitat.
  Participa en la docència a escoles d'infermeria i a centres relacionats amb aquesta especialitat.
  Dirigeix l'especialitat d'infermeria en salut mental, impartint docència en l'ensenyament dels temes que li són propis.
  Dirigeix i participa en la docència de les escoles d'auxiliar d'infermeria psiquiàtrica.
  Promou, participa i dirigeix activitats de formació continuada en infermeria de salut mental, en els diferents àmbits d'actuació d'infermeria.
 • Desenvolupa la seva funció administradora, amb les tasques següents:
  Participa en l'elaboració de les polítiques de salut mental, tant d'àmbit nacional com local, i s'implica en el desenvolupament dels serveis de salut mental amb les funcions que li són pròpies.
  Col·labora en el desenvolupament dels serveis de salut mental d'acord amb els criteris propis de l'equip d'infermeria de salut mental.
  Assumeix el liderat professional i proposa la planificació, l'elaboració i la posada en marxa de programes de salut mental.
 • Du a terme projectes de recerca que contribueixin a optimitzar la qualitat de les cures i el desenvolupament professional.
  Contribueix en els avenços de la professió a través de l'intercanvi i discussió de les investigacions que es realitzin en l'àmbit de la salut mental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE