Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la tècnic/a de cures pal·liatives realitza tasques d'atenció i acompanyament psicosocial i clínic a la persona que manifesta patologies en fase terminal, o bé es troba en situació d'internament prolongat.

Per desenvolupar la seva feina, es coordina amb la resta de professionals que tenen cura de la persona, així com amb els seus familiars o entorn més proper, i els ofereix suport i assessorament per tal de crear un clima psicològicament favorable dins el procés de cura o el procés d'acompanyament al final de vida.

Aquest/a professional pot desenvolupar les seves funcions a centres sanitaris, institucions socials o bé en la seva pròpia llar de la persona.

Tasques

Realitza atenció integral (psicosocial, clínica i suport psicològic) a la persona en situació terminal o d'internament prolongat.
 • Aplica un model integrador d'intervenció segons els protocols i directrius del centre sanitari, institució social o llar on presta els seus serveis.
 • Acompanya a la persona durant tot el procés i supervisa el seu estat.
 • Estableix sistemes de control del dolor i altra simptomatologia amb incidència sobre l'estat psicològic i anímic del/de la pacient, així com en el seu estat clínic.
 • Estableix pautes i directrius per a la resta de professionals que intervenen amb la persona (altres professionals del Treball de Cures), per ajustar-se al model d'intervenció i afavorir un entorn positiu.

Proporciona coneixements i informació per afavorir l'estat i l'entorn de la persona.
 • Diagnostica i identifica el caràcter i la personalitat de la persona atesa, per tal de calibrar el seu índex de tolerància al dolor i l'acceptació de la seva pròpia situació.
 • Informa la persona sobre l'evolució del seu estat físic i els canvis que experimentarà psicològica i anímicament, d'acord amb el diagnòstic previ, per tal d'equilibrar la sinergia entre ambdós estats.
 • Informa sobre l'estat de la persona usuària a familiars i persones de l'entorn i dóna pautes de conducta, per tal d'afavorir un entorn psicològicament positiu.

Detecta i gestiona les necessitats relacionades amb el procés d'acompanyament al final de vida.
 • Identifica i recull el testament vital de la persona.
 • Preveu el 'burnout' (síndrome d'estrès) de familiars i professionals vinculats i els assessora sobre el control emocional possible.
 • Orienta i assessora en el procés de decisió sobre el final de la vida, amb la persona usuària o amb el seu entorn.
 • Informa i comunica sobre la defunció de la persona i dóna suport emocional en el procés d'acceptació.

Estableix les seves pròpies tècniques de prevenció d'estrés emocional
.
 • Practica tècniques de relaxació.
 • Entrena estratègies de distanciament profilàctic en els seus vincles amb persones usuàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE