Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a sanitari/ària conductor/a d'ambulàncies

Descripció

El/La tècnic/a en transport sanitari condueix l'ambulància o assisteix a la persona conductora durant el transport de malalts o accidentats a un centre sanitari. Facilita al/a la pacient l'accés i la sortida de l'ambulància, col·locant el vehicle en la posició i distància adients i ajudant-lo, en funció del seu grau d'impediment. L'acomoda a l'ambulància, col·locant-lo en la posició que requereixi la seva patologia i garantint un trasllat en condicions òptimes.

Les ambulàncies assistencials medicalitzades (UVI-Mòbil) estan dotades de personal sanitari (metge/essa i infermer/a) per a l'assistència en ruta i, en el cas que es requereixi l'ajut del/de la tècnic/a en transport sanitari, aquest actuarà seguint les seves directrius. Una ambulància convencional, en canvi, no requereix aquests/es professionals i serà el/la tècnic/a en transport sanitari qui atengui una eventual emergència en què la salut del/de la pacient estigui especialment amenaçada. Es tractarà d'una atenció bàsica immediata i en cap cas administrarà fàrmacs, utilitzarà materials o mitjans sanitaris que suposin invasió dels teixits corporals, ni prendrà decisions que corresponguin a d'altres professionals com metges/esses o infermers/es.

Tasques

 • S'encarrega del manteniment preventiu del vehicle, del sistema de comunicacions i de la llitera de trasllat.
  Revisa diàriament els elements mecànics, elèctrics i de seguretat del vehicle, i col·labora en el pla de manteniment d'instal·lacions i equips. Si detecta alguna incidència, l'anota al full de revisió diària, la comunica al/a la responsable del servei i realitza les operacions bàsiques de manteniment per solucionar-les.
  Garanteix la neteja del vehicle i la desinfecció del material sanitari i de l'habitacle assistencial. Elimina els residus orgànics i inorgànics derivats de l'activitat sanitària en els contenidors corresponents al tipus de residus, contaminació i protocols establerts.
 • Controla la dotació de material general i sanitari del vehicle (segons el seu nivell assistencial), de material de senyalització, d'il·luminació portàtil i d'autoprotecció. Realitza la petició del material necessari. Comprova la documentació (autoritzacions i permisos, mapes i guies de carrers, formularis i comunicats d'assistència)
  Realitza el control de qualitat adequat a la seva activitat. Interpreta els protocols normalitzats de treball i porta a terme les actuacions necessàries per al seu compliment.
 • Trasllada el/la pacient al centre sanitari i davant d'una emergència a la via pública, genera un entorn segur per a les víctimes i l'actuació sanitària (posició i distància del vehicle, senyalització)
  Garanteix l'accés segur al/a la pacient i l'acomoda en l'ambulància amb la posició adient. L'immobilitza en cas que sigui necessari, permetent un trasllat segur i confortable. Fixa els objectes que es puguin desplaçar i causar-li danys durant el trasllat.
  Segueix la ruta més idònia, tenint en compte criteris de proximitat, estat de la via, saturació del tràfic i condicions climàtiques. Condueix evitant l'agreujament del/de la pacient i tenint en compte condicions adverses de la via i/o climatològiques, i fa un ús racional dels senyals acústics. Durant el trajecte, observa l'estat del/de la pacient i comunica al centre coordinador qualsevol canvi que impliqui gravetat o que faci necessària una variació de les condicions de trasllat.
 • Informa al/a la pacient i als familiars sobre les condicions i temps aproximat de trasllat. Adverteix al/a la pacient de la possibilitat d'ús de senyals acústics, per tal d'evitar incrementar el seu nivell d'estrès.
  Coneix les responsabilitats legals relacionades amb l'autonomia i llibertat del/de la pacient, així com del secret professional i la llei de protecció de dades. Respecta el desig de ser o no traslladat del/de la pacient i documenta i informa a l'autoritat competent en cas que no existeixi aquest desig de trasllat. Controla i es responsabilitza dels efectes personals del/de la pacient.
  Un cop al centre sanitari, transmet verbalment la informació del/de la pacient al/a la responsable del triatge i li entrega l'informe d'assistència.
 • Presta suport vital (ventilatori o circulatori) bàsic segons protocols establerts, col·labora en el suport vital avançat en cas que sigui necessari (donant suport al metge/essa i/o infermer/a en procediments diagnòstics, terapèutics, i preparació i administració de medicació), i proporciona cures bàsiques en d'altres situacions d'emergència (lesions, crisis convulsives, part imminent, alteracions de consciència...) segons els protocols establerts.
  Adequa la postura del/de la pacient, neteja i desobstrueix la via aèria i, prèvia consulta al centre coordinador, subministra oxigen suplementari als i les pacients que ho necessiten.
  Aplica tècniques d'hemostàsia per aturar hemorràgies externes, massatge cardíac extern, i desfibril·lador extern.
 • En situacions d'emergència, proporciona suport psicològic i social al/a la pacient, establint-hi una comunicació fluïda, responent les qüestions que li siguin possibles i transmetent-li confiança. En situacions de compromís vital, dóna suport psicològic i tota la informació possible als familiars.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE