Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a sanitari/ària conductor/a d'ambulàncies

Descripció

El tècnic en transport sanitari condueix l'ambulància o assisteix al conductor durant el transport de malalts o accidentats a un centre sanitari. Facilita al pacient l'accés i la sortida de l'ambulància, col·locant el vehicle en la posició i distància adients i ajudant-lo, en funció del seu grau d'impediment. L'acomoda a l'ambulància, col·locant-lo en la posició que requereixi la seva patologia i garantint un trasllat en condicions òptimes.
Les ambulàncies assistencials medicalitzades (UVI-Mòbil) estan dotades de personal sanitari (metge i infermer) per a l'assistència en ruta i, en el cas que es requereixi l'ajut del tècnic en transport sanitari, aquest actuarà seguint les seves directrius. Una ambulància convencional, en canvi, no requereix aquests professionals i serà el tècnic en transport sanitari qui atengui una eventual emergència en què la salut del pacient estigui especialment amenaçada. Es tractarà d'una atenció bàsica immediata i en cap cas administrarà fàrmacs, utilitzarà materials o mitjans sanitaris que suposin invasió dels teixits corporals, ni prendrà decisions que corresponguin a d'altres professionals com metges o infermers.

Tasques

 • S'encarrega del manteniment preventiu del vehicle, del sistema de comunicacions i de la llitera de trasllat.
  Revisa diàriament els elements mecànics, elèctrics i de seguretat del vehicle, i col·labora en el pla de manteniment d'instal·lacions i equips. Si detecta alguna incidència, l'anota al full de revisió diària, la comunica al responsable del servei i realitza les operacions bàsiques de manteniment per solucionar-les.
  Garanteix la neteja del vehicle i la desinfecció del material sanitari i de l'habitacle assistencial. Elimina els residus orgànics i inorgànics derivats de l'activitat sanitària en els contenidors corresponents al tipus de residus, contaminació i protocols establerts.
 • Controla la dotació de material general i sanitari del vehicle (segons el seu nivell assistencial), de material de senyalització, d'il·luminació portàtil i d'autoprotecció. Realitza la petició del material necessari. Comprova la documentació (autoritzacions i permisos, mapes i guies de carrers, formularis i comunicats d'assistència)
  Realitza el control de qualitat adequat a la seva activitat. Interpreta els protocols normalitzats de treball i porta a terme les actuacions necessàries per al seu compliment.
 • Trasllada el pacient al centre sanitari i davant d'una emergència a la via pública, genera un entorn segur per a les víctimes i l'actuació sanitària (posició i distància del vehicle, senyalització)
  Garanteix l'accés segur al pacient i l'acomoda en l'ambulància amb la posició adient. L'immobilitza en cas que sigui necessari, permetent un trasllat segur i confortable. Fixa els objectes que es puguin desplaçar i causar-li danys durant el trasllat.
  Segueix la ruta més idònia, tenint en compte criteris de proximitat, estat de la via, saturació del tràfic i condicions climàtiques. Condueix evitant l'agreujament del pacient i tenint en compte condicions adverses de la via i/o climatològiques, i fa un ús racional dels senyals acústics. Durant el trajecte, observa l'estat del pacient i comunica al centre coordinador qualsevol canvi que impliqui gravetat o que faci necessària una variació de les condicions de trasllat.
 • Informa al pacient i als familiars sobre les condicions i temps aproximat de trasllat. Adverteix al pacient de la possibilitat d'ús de senyals acústics, per tal d'evitar incrementar el seu nivell d'estrès.
  Coneix les responsabilitats legals relacionades amb l'autonomia i llibertat del pacient, així com del secret professional i la llei de protecció de dades. Respecta el desig de ser o no traslladat del pacient i documenta i informa a l'autoritat competent en cas que no existeixi aquest desig de trasllat. Controla i es responsabilitza dels efectes personals del pacient.
  Un cop al centre sanitari, transmet verbalment la informació del pacient al responsable del triatge i li entrega l'informe d'assistència.
 • Presta suport vital (ventilatori o circulatori) bàsic segons protocols establerts, col·labora en el suport vital avançat en cas que sigui necessari (donant suport al metge i/o infermer en procediments diagnòstics, terapèutics, i preparació i administració de medicació), i proporciona cures bàsiques en d'altres situacions d'emergència (lesions, crisis convulsives, part imminent, alteracions de consciència...) segons els protocols establerts.
  Adequa la postura del pacient, neteja i desobstrueix la via aèria i, prèvia consulta al centre coordinador, subministra oxigen suplementari als pacients que ho necessiten.
  Aplica tècniques d'hemostàsia per aturar hemorràgies externes, massatge cardíac extern, i desfibril·lador extern.
 • En situacions d'emergència, proporciona suport psicològic i social al pacient, establint-hi una comunicació fluïda, responent les qüestions que li siguin possibles i transmetent-li confiança. En situacions de compromís vital, dóna suport psicològic i tota la informació possible als familiars.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE