Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Investigador/a en síntesi química

Descripció

L'especialista en síntesi és el o la professional que treballa en la indústria química i farmacèutica desenvolupant processos de síntesi, utilitzant productes químics orgànics i inorgànics per produir principis actius dotats de determinades propietats físiques i químiques. Aquest/a professional és capaç de manipular químicament en el laboratori una molècula a través de metodologies de síntesi amb l'objectiu de modificar les seves propietats i millorar-ne el comportament.

Per tant, l'especialista en síntesi treballa en el laboratori en el disseny, síntesi i avaluació de molècules bioactives i processos d'interès per a la indústria farmacèutica, realitzant funcions relacionades amb el desenvolupament, l'optimització i l'escalat de processos de síntesi de nous productes, la millora de les rutes sintètiques i els productes existents, la redacció d'informes i metodologies relatives a la tecnologia desenvolupada per a la seva transferència a nivell de planta pilot i unitat de producció.

Els fàrmacs i medicaments obtinguts a través de les tècniques de química de síntesi constitueixen actualment la major part del compendi terapèutic, en la mesura que en els darrers anys han sorgit nous processos i metodologies de síntesi que permeten accedir a un coneixement més profund de la reactivitat molecular i la disponibilitat de nous reactius .

Inicialment l'especialista en síntesi estudiava les modificacions químiques simples de molècules d'origen natural, però actualment s'estudien les interaccions dels fàrmacs amb les seves molècules diana. Aquesta major sofisticació és atribuïble al desenvolupament de la química orgànica, així com al desenvolupament de la biologia molecular i l'enginyeria genètica, que permeten un estudi detallat de l'acció farmacològica de les molècules diana i i les característiques dels principis actius.

En els últims anys han sorgit productes i aplicacions novedoses gràcies al desenvolupament de nous processos i metodologies sintètiques, al coneixement més profund de la reactivitat molecular i la disponibilitat de nous reactius comercials i grups protectors. A més, el desenvolupament de la síntesi asimètrica, dels compostos organometàl·lics, de la fotoquímica i especialment de la síntesi combinatòria, han convertit la síntesi orgànica en una maquinària aparentment indispensable per subministrar estructures a la indústria.

Tasques

Dins de les diverses funcions, es poden considerar les següents tasques com les més importants:
 • Dissenya, sintetitza i avalua molècules bioactives en un entorn de bones pràctiques de laboratori.
 • S'encarrega de l'escalat i de la producció de nous productes a través de l'aplicació dels processos de síntesi més adequats
 • Controla els aspectes operatius de tots els equips relacionats amb el procés.
 • Analitza les matèries primeres que arriben al laboratori.
 • Realitza estudis sobre els passos anteriors a la síntesi i la purificació posterior al procés.
 • Redacta els mètodes de síntesi en els corresponents protocols, generant i mantenint procediments normalitzats de treball interns, i les seves especificacions. Documenta totes les incidències de la producció i desenvolupa estudis de compliment de la normativa.
 • Realitza controls de qualitat del lot de producte abans que sigui enviat a la següent etapa.
 • Manté un coneixement adequat de la disponibilitat en el mercat de matèries primeres, reactius, dissolvents, resines i altres productes i realitza l'estudi de proveïdors en col·laboració amb el departament de compres.
 • Interacciona amb l'equip de R+D, de manera que obté informació sobre l'adquisició de compostos, ajuda a l'avaluació química de projectes nous i dóna la seva opinió sobre el seu èxit potencial.
 • En col·laboració amb l'equip d'investigació, dissenya nous productes químics i noves metodologies sintètiques de preparació de productes, per a la qual cosa aplica eines informàtiques, relacions estructura-activitat i recerca bibliogràfica.
 • Fa estudis de modificació de processos sintètics ja existents per tal de minimitzar residus o subproductes.
 • S'encarrega del desenvolupament de la síntesi dels productes nous a escala de laboratori i de les impureses obtingudes en el procés.
 • Coordina l'anàlisi i la quantificació dels productes obtinguts mitjançant estudis espectroscòpics i cromatogràfics a partir de l'aïllament i la identificació de l'estructura de les impureses i estudis de polimorfisme.
 • Optimitza paràmetres macroscòpics del procés sintètic i s'encarrega de la producció de petits lots de productes d'alt valor afegit a escala preparativa.
 • Supervisa la feina dels tècnics de laboratori i dels operaris de producció i la utilització dels equips referents al procés de síntesi i anàlisi.
 • Redacta informes i metodologies relatius a la tecnologia desenvolupada per a la seva transferència a la planta pilot.
 • Participa a la fase d'escalat cap als equips de planta pilot per produir lots de productes amb la utilització de les normes de correcta fabricació, i en el trasllat dels processos desenvolupats a la producció industrial.
 • Publica els resultats obtinguts a revistes internacionals i realitza presentacions a congressos. Aquest pas es fa normalment després d'assegurar la protecció del producte o la metodologia nous mitjançant una patent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE