Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Infermer/a especialista en malalts crítics

Descripció

L'infermer/a de malalts crítics treballa en els serveis de medicina intensiva, urgències i emergències, tenint cura de les persones que es troben en situació crítica. Fa una valoració de les necessitats de la persona malalta i li proporciona diferents cures d'infermeria gestionant els seus recursos de manera òptima i aplicant el raonament i el judici crític.

L'infermer/a de malalts crítics treballa com a membre d'un equip interdisciplinari format per diferents professionals de la salut, i la seva aportació és la que garanteix la continuïtat de les cures al/a la pacient. En casos en els que es requereix una intervenció urgent-emergent, proporciona l'assistència inicial necessària amb el suport dels protocols de referència, estabilitzant l'estat del/de la pacient abans del seu trasllat a l'hospital de destinació.

En situacions d'accidents de múltiples víctimes i, molt especialment, en les de catàstrofe, un dels principals objectius ha de ser el d'efectuar el triatge immediat i dur a terme les primeres maniobres indispensables per garantir la viabilitat dels/de les pacients greus i mantenir l'operativitat de la cadena assistencial per estabilitzar i evacuar les persones afectades.

L'infermer/a de malalts crítics pot desenvolupar les seves tasques en un àmbit primari (domicili, ambulatori, via pública) o en un àmbit secundari (trasllat d'un malalt crític des d'un hospital que no pot assumir el seu tractament més adient i complet amb els mitjans adequats cap a un hospital amb els serveis intensius o especialitats necessaris per atendre aquest tipus de pacient). Treballa com a membre d'equips en diferents estructures i/o components (metges/esses, tècnics/ques de transport sanitari i altres tècnics/ques sanitaris/àries).

Tasques

 • Identifica les necessitats alterades del/ de la pacient (respiració, hemodinàmia, nivell de consciència, alimentació, entre d'altres) i li proporciona les cures adequades per satisfer-les.
 • Promou un entorn saludable i segur, tenint en compte la situació del/de la pacient.
 • Gestiona i distribueix els recursos (material, temps, etc.) i estableix mètodes de treball per a la correcta prestació de les cures d'infermeria. Participa en les decisions i criteris de priorització en les mesures terapèutiques i en l'elaboració de protocols i procediments.
 • Coneix la fisiopatologia de les principals patologies dels/de les pacients d'urgències i emergències i de les persones ingressades en les unitats de cures intensives (respiratòries, cardíaques, neurològiques, digestives, obstètriques, toxicològiques, etc.) i aplica les tècniques diagnòstiques i les mesures terapèutiques adients a cada situació.
 • Coneix i fa ús dels sistemes de monitorització i d'instrumentació, així com els principis generals i específics dels tractaments en l'àmbit de les malalties crítiques.
 • Coneix la utilització dels fàrmacs habitualment emprats en UCI, urgències i emergències (sedants, analgèsics, substàncies vasoactives, etc.) i les seves aplicacions clíniques. Administra els fàrmacs i proporciona les cures que es deriven de les seves aplicacions.
 • En cas que sigui necessari, aplica tècniques de suport vital avançat, tant de tipus ventilatori com circulatori, ressuscitació cardiopulmonar i cures postreanimació.
 • Coneix, entén i preveu les complicacions que es poden produir a la UCI, mantenint les condicions adequades per a la posterior recuperació. Algunes complicacions poden ser l'impacte del pla anestèsic en pacients crítics, aplicant cures postoperatòries en els malalts quirúrgics, i les infeccions que es poden adquirir a la UCI, avaluant de forma adient els/les pacients que les adquireixen. Altres complicacions també poden ser nafres, problemes de musculatura, etc.
 • Identifica els problemes bioètics i aplica el raonament i judici crític en la seva anàlisi i resolució.
 • Dóna suport a la família, proporcionant la informació, l'acompanyament i l'educació adequats a la situació de la persona malalta i el seu entorn. En cas de situació terminal, acompanya en el procés de morir dignament.
 • Du a terme projectes de recerca en el seu àmbit de competències.
 • Porta a terme altres tasques relacionades amb la docència, l'educació a pacients i familiars, la recerca i la gestió.
En situacions d'emergències fora d'entorns sanitaris (per exemple al carrer, en una platja, en una carretera, en una zona natural i aïllada) el/la infermer/a de malats crítics pot realitzar les mateixes tasques que dins d'un entorn sanitari però atenent a les característiques generals de l'atenció extrahospitalària. Intenta garantir un entorn saludable i segur, tenint en compte la situació del/de la pacient i els recursos disponibles. Aplica tècniques adequades i estableix mètodes d'actuació i de treball per tal d'evitar la improvisació, la tensió i l'angoixa en situacions d'emergència i participa en les decisions i criteris de priorització en les intervencions diagnòstiques i terapèutiques i en les evacuacions. En cas d'accidents amb múltiples víctimes i en situacions de catàstrofe, pren decisions i actua aplicant les mesures necessàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE