Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

E-Health economist; Gestor/a sanitari/ria; Administrador/a sanitari/ària

Descripció

El/La gestor/a administrador/a sanitari és el/la professional que avalua i aporta solucions en l'eficiència d'organitzacions i de sistemes de salut, així com de la utilització dels recursos (humans, tecnològics, farmacèutics, econòmics, etc.). Planifica, dirigeix, gestiona i avalua serveis de salut en hospitals, clíniques, centres de salut, agències i organitzacions de salut pública i institucions relacionades. També pot prestar serveis d'assessorament, d'avaluació i d'estudi a institucions públiques o privades.

Analitza, d'una manera integral, des de l'ús d'un nou medicament o tecnologia fins a la gestió d'un centre sanitari, d'una asseguradora o d'un sistema de salut. Aporta coneixements i expertesa en economia, en gestió i en salut, per aconseguir una millor racionalitat i eficiència dels recursos en benefici de l'equitat i el benestar social.

Tasques

El/La gestor/a administrador/a sanitari pot realitzar un ventall molt ampli de tasques, que no es limiten a estudis merament econòmics i de gestió. La seva funció està molt vinculada a la valoració de resultats en salut. A continuació, resumim algunes de les tasques que pot realitzar, segons el seu àmbit d'actuació:

 • Dirigeix la planificació, organització, i gestió d'un centre o servei de salut.
  Elabora informes i estudis sobre la situació econòmica i financera.
  Elabora pressupostos, tenint en compte els recursos de què disposa.
  Controla l'ajust de la despesa al pressupost i analitza les desviacions pressupostàries.
  Gestiona els recursos humans, optimant el seu potencial en funció de les necessitats del centre o servei.
  Promou polítiques retributives.
  Gestiona els diferents serveis, la seva interrelació i els criteris de prioritats.
  Introdueix, gestiona i promou plans de qualitat.
 • Assessora en la gestió sanitària.
  Realitza anàlisis crítics de les institucions o sistemes de salut.
  Formula i implanta estratègies en les empreses i centres de salut.
  Proposa canvis organitzatius de gestió, de sistemes de prioritats, de distribució dels recursos humans i materials, etc.
 • Realitza avaluacions econòmiques de medicaments i de tecnologies mèdiques.
  Selecciona el mètode més adient a cada situació (anàlisi cost-efectivitat, anàlisi cost-utilitat, anàlisi cost-benefici,...)
  Aplica el mètode o mètodes seleccionats.
  Analitza i interpreta els resultats.
 • Analitza i avalua els costos sanitaris, la eficiència de la despesa i la seva efectivitat.
  Realitza estudis d'anàlisi cost-efectivitat (ACE).
  Realitza o analitza estudis de satisfacció dels pacients/clients.
  Estudia la percepció de qualitat de vida dels pacients, clients o ciutadans en general.
  Implementa sistemes d'informació sanitària per a l'avaluació de productes i costos.
 • Contribueix a l'elaboració de plans integrals de polítiques farmacèutiques i de salut, proposant mesures per racionalitzar la despesa farmacèutica i garantir la sostenibilitat dels sistemes de salut.
  Proposa mesures per millorar les condicions professionals i materials (ampliació del temps de consulta, informatització de les consultes, programes formatius).
  Proposa mesures de gestió dels recursos (implantació de guies i protocols amb criteris farmacoeconòmics, coordinació entre diferents nivells assistencials)
  Proposa mesures preventives, com els programes d'educació per a la salut.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE