Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en dietètica i nutrició

Descripció

El/La dietista-nutricionista elabora dietes adaptades a persones i col·lectius, controla la qualitat de l'alimentació humana, analitza els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programa i aplica activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

Tasques

 • Elabora i supervisa dietes adaptades a persones i col·lectius, tenint en compte les seves necessitats nutricionals, patologies, característiques, preferències i possibilitats.
  Analitza els principis i les fórmules necessàries per a l'elaboració d'una dieta equilibrada i sana, dirigida a individus o col·lectius segons les seves especificitats.
  Interpreta la prescripció dietètica establerta per a cada individu o col·lectiu.
  Realitza la caracterització dietètica específica d'una persona o col·lectiu per tal de delimitar les seves necessitats nutricionals.
  Dissenya dietes tipus, segons les característiques fisiològiques i funcionals de l'individu o dels col·lectius (considerant, a més, altres variables d'interès: edat i tipus d'activitat) i segons els processos fisiopatològics que els puguin afectar.
  Valora el grau d'acceptació i el grau d'efectivitat d'un menú determinat per part de les persones o dels col·lectius.
 • Controla i supervisa la composició qualitativa dels aliments, per tal de determinar la seva qualitat higienicodietètica i el seu potencial dietoterapèutic.
  Realitza analítiques dels aliments a partir de la presa de mostres in situ.
  Envasa, conserva, transporta, enregistra i remet les mostres als laboratoris d'anàlisi.
  Interpreta i enregistra les dades analítiques obtingudes en els estudis.
 • Supervisa la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.
  Supervisa la recepció dels aliments adquirits i comprova la qualitat higiènica i l'adequació a les pautes prescrites.
  Supervisa els processos d'emmagatzematge i conservació dels aliments de consum humà i garanteix la qualitat higienicodietètica.
  Controla, manté i vigila els sistemes d'higienització dels aliments, segons les normes de qualitat.
  Controla i vigila la manipulació d'aliments de consum humà, per tal d'evitar la seva possible contaminació i preservar les seves característiques nutritives.
  Supervisa el procés de transformació dels aliments per al consum humà.
 • Revisa, controla i supervisa les condicions higienicosanitàries dels aliments i les instal·lacions (cuines i menjadors col·lectius).
  Realitza el manteniment preventiu i d'ús de les instal·lacions, maquinària i instrumental, per tal de preservar les condicions higièniques en els procediments d'elaboració, manipulació i manteniment dels aliments.
  Comprova que s'executin les normatives en matèria de seguretat i higiene a les àrees de treball relacionades amb l'elaboració, manipulació i manteniment dels aliments.
 • Promou la salut de les persones i la comunitat, a través d'accions d'educació alimentària i de difusió de bones pràctiques i hàbits alimentaris.
  Estudia els hàbits alimentaris de la població destinatària d'accions educatives en matèria de salut i hàbits d'alimentació.
  Dissenya estratègies educatives destinades a conscienciar i motivar les persones en l'adquisició de pràctiques alimentàries saludables.
  Dissenya i elabora els continguts d'activitats educativoformatives sobre etiopatogènia i prevenció de patologies associades a trastorns alimentaris.
  Dinamitza accions formatives destinades al foment dels bons hàbits alimentaris en col·lectius amb diferents nivells de formació i motivació.
  Assessora i proporciona informació sobre coneixements alimentaris a altres agents sanitaris i a la mateixa comunitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE