Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Contramestre/a de producció farmacèutica

Descripció

Les empreses farmacèutiques necessiten treballadors/es que s'encarreguin de la supervisió de les diferents operacions que es realitzen a les plantes de producció. Aquestes plantes solen ser mitjanes o petites i normalment treballen en processos per lots.

Entre les funcions del/de la tècnic/a en producció farmacèutica s'inclou l'organització de totes les operacions de procés i control de les diferents fases de fabricació de productes farmacèutics o afins en una línia de producció, el control del funcionament, posada en funcionament i aturada dels equips, el compliment de les normes de correcta fabricació, qualitat, ambientals i de seguretat, i la supervisió d'operaris/àries, peons i manipuladors/es. Aquests/es treballadors/es duen a terme les seves activitats a empreses de fabricació de productes farmacèutics de base, d'especialitats farmacèutiques, de pesticides, colorants i olis i de perfums i altres productes de bellesa i higiene.

A les grans empreses, aquest lloc ofereix diverses possibilitats de promoció fins a cap de torn o de producte o en altres departaments com logística, registres o desenvolupament farmacèutic o, fins i tot, a gestió de la qualitat, de manera que pot actuar com a inspector/a del procés productiu o similar. En el cas d'empreses petites, aquest tipus de tasques ja s'acostuma a integrar a les seves funcions, amb un perfil molt polivalent.

Tasques

La seva feina suposa el manteniment dels objectius de producció, segons el pla establert per l'empresa, i la realització de les tasques següents:

 • Organitza la fabricació de productes farmacèutics i afins.
  Realitza funcions de logística i d'inventariat, relacionats amb els compostos, tant de la investigació pròpia com d'altres companyies o centres col·laboradors.
  Supervisa la recepció i el registre dels materials per a la fabricació i prepara, mitjançant sistemes automatitzats, les mostres destinades a assaigs d'acord amb els procediments.
  Verifica la conformitat dels equips i les condicions de procés amb les normes i les especificacions establertes.
  Disposa l'etiquetatge i l'emmagatzement dels materials especificats per a la fabricació dels diferents productes en les condicions i el lloc establerts.
  S'encarrega de desenvolupar procediments normalitzats de feina per a les diferents operacions.
  Du a terme la seva feina amb la delegació i sota la supervisió del responsable de producció farmacèutica.
 • Coordina i controla la fabricació de productes farmacèutics i afins.
  Supervisa processos rutinaris relacionats amb la formulació, l'ompliment, l'assecament i el processat en condicions estèrils per a tots els productes nous.
  Pot verificar canvis de format i manteniments preventius de les diferents màquines.
  Realitza ajustaments a la línia de producció basats en els procediments normalitzats de feina.
  S'encarrega del control de processos i coordina la realització d'anàlisis de matèries primeres, productes intermedis i acabats, anàlisis d'estabilitat de la mostra, calibratge d'aparells i neteja de les instal·lacions.
  Usa equips informàtics per al tractament i el registre de dades analítiques o d'arxiu.
  Comprova rendiments, balanç de materials i documentació del procés.
  Actua en cas d'emergències, incidències o desviacions del procés.
 • Compleix i fa complir les normes de bones pràctiques de fabricació, seguretat i mediambientals en tot el procés quimicofarmacèutic.
  Garantitza la qualitat dels productes farmacèutics i afins en el procés.
  Manté el nivell d'objectius fixats pel que fa a la producció, la qualitat i altres ràtios resultants.
  Aplica normes internes de seguretat i ambientals de risc químic en la preparació i el muntatge de l'àrea, la màquina o l'equip.
  Prevé riscos personals amb la utilització d'equips de protecció individual.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE