Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en síntesi en fase sòlida

Descripció

Els àcids nucleics (DNA i RNA) i les proteïnes tenen un paper fonamental en la transmissió genètica i altres funcions importants a les cèl·lules. Des de finals del segle XX, és possible preparar al laboratori molècules d'una mida més petita, denominades oligonucleòtids o pèptids, segons la macromolècula de la qual deriven. Els oligonucleòtids poden ser utilitzats pel diagnòstic mèdic i en el futur, com a fàrmacs, ja que són capaços de penetrar a les cèl·lules infectades o mutades, inhibint o induint durant un temps l'expressió d'un gen determinat. Els pèptids es presenten a mig termini no només com uns dels agents terapèutics més interessants, sinó també com a suport de nous sistemes de transport i alliberació intel·ligent d'altres fàrmacs a l'organisme. Ambdós tipus de molècules tenen en comú que la seva síntesi i fabricació estan normalment basades en la metodologia en fase sòlida i, últimament, en aplicacions biotecnològiques.

Els/Les especialistes en la síntesi d'aquests compostos provenen majoritàriament dels centres d'investigació i s'encarreguen del disseny, planificació i implementació d'estratègies que permetin al laboratori la identificació, aïllament o síntesi de pèptids o oligonucleòtids. Aquest coneixement s'aplica en el disseny de procediments de mostreig, química lligada al desenvolupament de nous fàrmacs. La comunicació amb l'equip de desenvolupament és essencial per dur a terme decisions efectives de cara a l'escalat del procés i el seu pas a la producció en els lots corresponents.

Tasques

Dins de les diverses funcions, es poden considerar les següents tasques com les més importants:
  • Dissenya, sintetitza i purifica des de mil·ligrams a grams d'oligonucleòtids i pèptids en un entorn de bones pràctiques de laboratori.
  • S'encarrega de l'escalat i de la producció d'oligonucleòtids i pèptids en un entorn de bones pràctiques de fabricació.
  • Controla els aspectes operatius de tots els equips relacionats amb el procés.
  • Documenta totes les incidències de la producció i desenvolupa estudis de compliment de la normativa.
  • Analitza les matèries primeres que arriben al laboratori.
  • Realitza estudis sobre els passos anteriors a la síntesi i la purificació posterior al procés.
  • Redacta els mètodes de síntesi en els corresponents protocols, generant i mantenint procediments normalitzats de treball interns, i les seves especificacions.
  • Realitza controls de qualitat del lot de producte abans que sigui enviat a la següent etapa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE