Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a superior en anatomia patològica i citologia

Descripció

El/La tècnic/a especialista en anatomia patològica és el/la professional encarregat de realitzar necròpsies i de processar biòpsies i estudis citològics, al seu nivell. Interpreta i valida els resultats tècnics per tal que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal.

Organitza i programa el treball, i compleix els criteris de qualitat del servei i d'optimització dels recursos, amb la supervisió corresponent.

Tasques

 • Organitza i gestiona, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat o gabinet d'anatomia patològica.
  Organitza, desenvolupa i gestiona un fitxer de pacients/clients tenint en compte les diferents necessitats d'atenció i el nivell de documentació que s'utilitza.
  Gestiona el pla de manteniment dels equips i la maquinària del servei o unitat.
  Planifica i gestiona l'emmagatzematge, la reposició i l'adquisició d'instrumental i material.
  Genera, desenvolupa i manté bones relacions amb els pacients/clients reals i potencials.
  Maneja, a nivell d'usuari, bases de dades informatitzades sobre pacients i obté informes i resums d'activitats.
  Interpreta informació cientificotècnica (processos d'anàlisi, de qualitat, manuals de procediments i equips) i adapta els procediments.
  Produeix informació oral o escrita que permeti l'execució de l'activitat amb els nivells de qualitat establerts, i optimitza els recursos assignats.
  Programa el treball de la unitat o gabinet i preveu, assigna o distribueix tasques, equips, recursos o temps d'execució, en el seu àmbit de competència.
 • Realitza necròpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió del personal facultatiu.
  Identifica i registra les dades del cadàver segons els protocols establerts.
  Realitza la necròpsia clínica, d'acord amb els protocols establerts i les indicacions del patòleg forense.
  Assisteix el/la patòleg/a forense en l'estudi macroscòpic dels òrgans i les vísceres necroscòpiques, necessàries per a l'anàlisi histopatològica, immunohistoquímica o ultraestructural.
  Identifica, conserva i remet les peces necròpsiques al laboratori d'anatomia patològica, seguint els protocols establerts.
 • Processa les peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsies clíniques, deixant-les a punt perquè l'anatomopatòleg/a en faci l'estudi.
  Assisteix el patòleg en la selecció dels blocs que s'han de tallar de les peces.
  Identifica i distribueix els blocs per fer-ne l'estudi histopatològic, immunohistoquímic o ultraestructural, segons els protocols establerts.
  Realitza els processos de fixació i inclusió de blocs, obtenint preparacions aptes per a l'estudi histopatològic o immunohistoquímic.
  Desbasta i talla els blocs, utilitzant el micròtom adequat, i obté talls de qualitat.
  Tenyeix, realitza el muntatge i controla la qualitat de les preparacions obtingudes.
  Processa les peces de forma adient per obtenir preparacions aptes per a l'estudi ultramicroscòpic, seguint els protocols establerts.
  Assisteix el/la patòleg/a en l'estudi microscòpic o ultraestructural de les preparacions i en l'elaboració i l'emissió d'informes.
 • Selecciona i fa una aproximació diagnòstica de citologies, amb la supervisió del/de la facultatiu/va.
  Realitza, a partir de les mostres rebudes, extensions cel·lulars adequades i, si cal, fa un recompte cel·lular, segons els protocols establerts.
  Processa els frotis (preparacions microscòpiques), seguint els protocols establerts.
  Realitza una aproximació al diagnòstic funcional i a la selecció de determinades patologies, dins dels marges d'error permesos.
 • Enregistra fotogràficament les peces i les preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic.
  Prepara el material i l'equip fotogràfic segons els protocols d'enregistrament fotogràfic del servei.
  Realitza fotografies i microfotografies de peces macroscòpiques i de preparacions microscòpiques i ultramicroscòpiques, segons l'objecte que cal fotografiar.
  Processa les emulsions fotogràfiques en el laboratori fotogràfic del servei i, si s'escau, les envia al laboratori fotogràfic extern, segons el protocol d'actuació del servei.
  Enregistra i arxiva els negatius, les fotografies i les diapositives, segons els codis assignats i els criteris organitzatius del servei.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE