Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Bioanalista; analista de laboratori; tècnic/a o assistent de laboratori; laboratory research technician; analista fisicoquímic/a.

Descripció

Els laboratoris d'R+D estan en constant actualització, utilitzant nous mètodes i instruments. L'anàlisi de fluids i teixits biològics, el control de qualitat de les matèries primeres per fabricar un fàrmac, o el control dels excipients o de la formulació, són molt importants per obtenir informació sobre l'efecte del producte en l'organisme, la qualitat fisicoquímica de la matèria primera que s'està desenvolupant i la seva adequació als requeriments de seguretat i mediambientals.

El/la tècnic/a de laboratori farmacèuticés és un/a assistent de laboratori que s'encarrega d'analitzar matèries primeres d'origen biològic, com ara cèl·lules, teixits o fluids biològics, noves entitats químiques o biològiques, matèries primeres o producte acabat, depenent del departament científic en el que treballi (farmacocinètica, química mèdica o galènica respectivament).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Per a química mèdica i galènica, realitza l'anàlisi instrumental de productes sintetitzats i formulats mitjançant tècniques cromatogràfiques i de detecció, com per exemple HPLC/UV i LC/MS, per citar de les més habituals.
  • En el cas de mostres biològiques, defineix i posa a punt les tècniques analítiques adequades, tant per a nous productes com l'actualització dels existents, com l'espectroscòpia, la immunoelectroforesi, el RIA (Radioinmunoassay), l'ELISA (Enzyme-linked immunoabsorbent assay) i el procediment de seqüenciació d'ADN, segons les indicacions de les empreses subministradores i en base al protocol experimental dissenyat amb l'investigador/a principal.
  • Redacta informes sobre les possibles anomalies detectades en les anàlisis.
  • Realitza les operacions de calibratge i verificació internes i manteniment d'equips.
  • Elabora apartats del registre d'especialitats (mètodes analítics, validacions, patrons i substàncies de referència i estabilitat del producte acabat).
  • Participa en la implementació de noves tècniques i procediments.
  • En el cas d'estudis que es facin sota normatives de qualitat (Bones Pràctiques de laboratori, clíniques o de producció), segueix els procediments, informa d'incidències i/o desviacions i registra totes les dades en sistemes validats.
  • Pot redactar Procediments Normalitzats de Treball (PNTs) de tècniques que ell/a domini.
  • Rep auditories i controls de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE