Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a reparador d'aparells d'electromedicina; Ajustador/a electrònic d'aparells mèdics; Tècnic/a d'electromedicina; Tècnic/a de manteniment d'electromedicina

Descripció

Professional responsable d'instal·lar, mantenir i reparar productes sanitaris actius -PSANI- en sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades, sota criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent. En altres paraules, és el professional que es dedica a la instal·lació, manteniment i reparació dels equips electrònics utilitzats en els exàmens i tractaments mèdics.

Desenvolupa la seva activitat professional en centres sanitaris, públics o privats, en els serveis d'electromedicina, i en empreses fabricants, distribuïdores o proveïdores de serveis d'electromedicina, en els departaments d'assistència tècnica o atenció al client, per compte d'una empresa i, en ocasions per compte propi.

Tasques

 • Selecciona els elements, equips i eines necessaris per a una instal·lació determinada, a partir de la documentació tècnica:
  A partir del coneixement dels diferents sistemes i equips d'electromedicina, tant de diagnosi com de teràpia, comprova que la documentació, material, instrumentació i eines és l'adequada per a la instal·lació a muntar, tant si és d'obra nova com de remodelació.
  Identifica els espais físics i la infraestructura on es realitzarà la instal·lació i verifica que siguin d'acord amb el projecte, la documentació tècnica del fabricant i les necessitats del muntatge.
  Detecta possibles dificultats de muntatge, interpretant plànols, croquis i esquemes i proposant solucions que resolguin aquestes contingències.
  Utilitza les eines, instruments de mesura i equips de protecció adequats a l'activitat a realitzar.
 • Rep els equips i elements del sistema a instal·lar, ordenant-ne la documentació, registrant les dades i fent indicació de les incidències observades:
  Recopila la documentació necessària per a la recepció i comprova que es correspon amb la indicada pel centre sanitari i la normativa.
  Documenta, segons el format utilitzat pel centre sanitari, la procedència dels equips i accessoris.
  Registra en el document corresponent les dades d'identificació dels equips (marca, model, número de sèrie, data d'entrada, previsió d'obsolescència, ubicació, procediment d'entrada, preu, entre d'altres).
 • Instal·la els equips i elements del sistema:
  Planifica les fases del muntatge.
  Instal·la els elements i equips del sistema corresponent.
  Fa l'ajustament i verificació dels equips instal·lats, comprovant les proteccions, la senyalització, els paràmetres de regulació i control i les alarmes, entre d'altres.
 • Realitza la posada en marxa del sistema instal·lat:
  Procedeix a la posada en marxa del sistema, sense pacient, d'acord amb el projecte i la corresponent normativa tècnica. La posada en marxa requereix assegurar l'ergonomia i l'estètica de l'equip, instal·lació i accessoris el funcionament de les parts mòbils, l'estat dels indicadors i el funcionament dels sistemes de seguretat de l'equip.
  Verifica alarmes, moviments motoritzats, final de carrera, entre d'altres, de forma pràctica, garantint la seguretat del pacient i usuari.
  Estén un acta amb les proves d'acceptació i els seus resultats i lliura la documentació corresponent al centre sanitari.
 • Ensinistra i monitoritza en el funcionament del sistema o equip i amb les mesures de seguretat a adoptar al personal del centre sanitari.
  En el procés d'ensinistrament té en compte informar sobre la funcionalitat dels equips i el maneig dels controls, així com les alarmes i senyals dels indicadors que permetin deduir disfuncions de l'equip.
  Ensinistra sobre les fallades i errors tècnics més comuns en l'equip, instal·lació i accessoris i les formes de corregir-les.
  Informa sobre els protocols de manteniment que han de realitzar els tècnics del servei tècnic d'electromedicina del centre sanitari.
 • Aplica el programa de manteniment preventiu, revisant les condicions de funcionament dels sistemes d'electromedicina i la caducitat dels components, en condicions de qualitat i seguretat.
  Comprova que els mitjans tècnics, eines i aparells de mesura són els adequats i que s'empren segons els requeriments de cada intervenció.
  Realitza les diferents operacions seguint els protocols indicats en les ordres de treball.
  En el cas d'equips que generen radiacions ionitzants té en compte els nivells de dosimetria, les certificacions sanitàries, la regulació específica per a aquests equips i el protocol oficial de control de qualitat i proves d'acceptació.
 • Diagnostica i repara les avaries produïdes en els sistemes d'electromedicina i les seves instal·lacions associades, a partir dels símptomes detectats, informació del fabricant i històric d'avaries.
  Comprova la possible disfunció, amb o sense usuari, segons instruccions, realitzant la seqüència d'arrancada habitual i actuant de forma rutinària per recollir informació sobre la mateixa.
  Diagnostica i localitza amb precisió el dispositiu avariat, així com la disfunció o el tipus d'avaria del mateix, avaluant les possibilitats de reparació i el temps necessari.
  Repara les avaries o disfuncions diagnosticades en funció dels objectius programats i de les situacions de contingència.
  Substitueix l'element deteriorat, utilitzant la seqüència de muntatge i desmuntatge recomanada pel fabricant i recull els residus generats segons el pla de gestió de residus.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE