Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'estabulari és l'espai on es troben els animals utilitzats als laboratoris experimentals per a la recerca científica. Aquests centres o establiments han de complir uns requisits en relació amb la cura general i l'allotjament dels animals d'experimentació que garanteixi el compliment de la legislació vigent (Directiva de la Unió Europea 86/609/CEE, de 26 de novembre de 1986 i Reial Decret 1.201 / 2005, de 10 d'octubre). La majoria dels animals estabulats són rosegadors (rates i ratolins, sovint modificats genèticament), però actualment també s'hi troben sovint espècies inferiors (peixos zebra o gripaus). Poques instal·lacions tenen gossos, mini porcs o primats, els quals requereixen espais i permisos especials.

El/la tècnic/a d'estabulari actua sota les ordres del/de la responsable de l'estabulari i s'encarrega del manteniment i maneig dels animals de laboratori al seu càrrec, així com del control de les condicions d'estabulació segons la normativa vigent. En el cas de serveis cientificotècnics, a més poden realitzar alguns dels assaigs experimentals encarregats per empreses externes. El/la tècnic/a d'estabulari és el/la responsable de garantir el benestar dels animals d'experimentació en l'estabulari.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Proporciona condicions adequades d'allotjament, medi ambient, llibertat de moviments, alimentació i cures que assegurin la salut i benestar dels animals d'experimentació.
  • Realitza controls sanitaris periòdics per mantenir els animals en el millor estat sanitari possible, per tal d'obtenir resultats fiables.
  • Coneix diferents normatives de control de qualitat (Bones Pràctiques de Laboratori, ISO, AAALAC i de benestar animal), així com de seguretat pel personal de l'estabulari.
  • Fa el maneig, manteniment i anàlisi dels models animals.
  • Actualitza la base de dades de l'estabulari.
  • Fa el registre dels animals, gàbies i documentació.
  • Controla i vigila les condicions climàtiques i d'higiene de l'estabulari. Extrau mostres i les prepara per analitzar-les.
  • S'encarrega del registre i manteniment dels materials.
  • Gestiona l'evacuació del material biològic.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE