Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la Tècnic/a en microscopia s'ocupa de les tècniques i mètodes destinats a fer visibles determinats objectes d'estudi que per la seva mida no resulten visibles a l'ull nu. La microscòpia inclou el microscopi com a element central, a més d'un conjunt de tècniques i mètodes complementaris com són els de preparació i maneig de mostres, el processament, registre i interpretació d'imatges, entre altres.

La missió d'aquest/a professional és, doncs, la preparació i ús del microscopi per a crear una imatge visible i detallada d'un cos o objecte. En el camp de la microscopia, obtenir una bona imatge dependrà de tres factors:

 • Augment. És la funció fonamental de la microscòpia i consisteix en engrandir els microorganismes perquè puguin ser vistos, això s'aconsegueix emprant una lent convexa.

 • Contrast. Les variacions en la intensitat de la llum permeten veure si una part de la imatge és diferent a una altra o al fons. La majoria de microorganismes no tenen color i transmeten totes les longituds d'ona de l'espectre visible, el que fa necessari augmentar el contrast artificialment aplicant tincions, que tenyeixen les cèl·lules o alguna de les seves parts.

 • Resolució. Una bona resolució fa que dos punts adjacents d'una imatge es puguin percebre com a separats: Si la diferència de densitats entre els medis augmenta, també ho fa la resolució. Aquesta és la raó d'utilitzar olis d'immersió entre la mostra i la lent.

Tant la microscòpia òptica com la microscòpia electrònica fan ús de la difracció, refracció i reflexió de feixos de fotons o electrons (llum) que incideixen sobre l'objecte d'estudi per fer-lo visible:

 • El microscopi òptic és el d'ús més quotidià, en ell la preparació de la mostra i la seva manipulació són relativament fàcils. Aporta informació de la mida, la forma i l'aparença general de les cèl·lules, però la resolució i capacitat d'augment són limitades.

 • El microscopi electrònic és, sobretot, una eina de recerca. Els instruments són més complexos que en el cas dels microscopis òptics i permeten percebre detalls de les cèl·lules i de la seva ultraestructura. En l'actualitat, són l'única forma de microscòpia amb resolució i capacitat d'augment suficient per permetre l'observació de virus.

Finalment cal tenir també en compte que els microorganismes es poden observar mantenint-los vius (visualització in vivo) o morts (tenyits i tincions).

Tasques

 • Dona suport a la investigació científica vinculada a l'ús dels equipaments de microscòpia. Participa com a expert/a en l'organització, planificació i optimització d'aquests serveis, encarregant-se de les tasques relacionades amb la posada a punt, manteniment, operació, maneig i control de l'equipament.
 • Efectua l'operació de rutina de l'equip, incloent la realització de l'historial de funcionament i gestió dels equips.
 • Manipula i prepara les mostres biològiques per realitzar les tècniques de microscòpia. Prepara les mostres dipositades sobre el portaobjectes, distribuint-la homogèniament i triant la tècnica adequada al tipus de microorganisme, vetllant per l'absència d'elements contaminants (condicions estèrils, aigua destil·lada, impureses dels colorants...).
 • Porta a terme les activitats relacionades amb els cultius cel·lulars.
 • Fa funcionar el microscopi en les diverses modalitats disponibles, explotant al màxim el seu potencial.
 • Obté i analitza imatges.
 • Assisteix els i les usuàries en l'anàlisi i processament de dades i imatges.
 • Presta el seu suport tècnic al personal autoritzat per utilitzar els equips de microscòpia.
 • Col·labora en les tasques de suport a la investigació científica vinculada a l'equipament.
 • Dona suport a la redacció de documentació dels estudis realitzats en els projectes o col·labora amb la persona responsable de la formació dels usuaris que han d'utilitzar els equips.
 • Eventualment, pot impartir formació en cursos que tinguin relació amb les tècniques de microscòpia que es duen a terme al laboratori.
 • És responsable i coordina tasques periòdiques de manteniment i / o reemplaçament de l'equip existent, així com la gestió associada a la compra de recanvis i accessoris per desgast o renovació. Col·labora en les comandes de consumibles i en el manteniment de l'estoc dels mateixos.
 • Realitza les tasques respectant i fent respectar les normes de seguretat i bioseguretat establertes pel Centre i manté l'ordre en l'espai físic.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE