Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Coordinador/a tècnic/a del servei d'atenció domiciliària, Coordinador/a SAD

Descripció

El servei d'atenció domiciliària (SAD) engloba un conjunt d'accions i recursos prestats a la pròpia llar de la persona atesa que, per raó d'edat, dependència o discapacitat, té limitada l'autonomia per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària (llevar-se, higiene personal, vestir-se, alimentació, atenció sanitària o medicació, entre molts altres). Aquests serveis van dirigits a proporcionar atenció personal, atenció de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat.

Una de les funcions del/de la coordinador/a d'atenció domiciliària és vetllar pel bon funcionament del SAD. S'encarrega de coordinar la feina dels/de les treballadors/es familiars i altres professionals del Treball de Cures, així com de gestionar recursos logístics, materials i formatius, sempre tenint en compte les preferències i la situació de la persona atesa. Per tant, s'encarrega de la direcció, la supervisió i el suport a l'equip SAD: fent acompanyament, promovent el treball en equip i contribuint al seu procés d'empoderament. Aquest/a coordinador/a assigna tasques a cada treballador/a d'acord amb les seves fortaleses, facilita l'equilibri en les càrregues de treball i contribueix al desenvolupament harmònic de l'atenció a les persones i de l'equip.

Al mateix temps, el/la coordinador/a d'atenció domiciliària manté la interlocució amb els/les responsables públics del SAD de la seva àrea (normalment, personal de serveis socials d'ajuntaments i equips sanitaris), atès que en la majoria de casos, tot i ser un servei públic, es gestiona mitjançant concessions, a través d'empreses d'iniciativa privada o entitats del Tercer Sector.

A més, quan l'administració pública així ho prevé, el/la coordinador/a d'atenció domiciliària assumeix el rol de referent de la gestió social del cas (habitualment per delegació del/de la professional prescriptor del Servei d'Atenció Social Primària) definint i concretant el pla d'intervenció social. Com a referent, aquesta figura s'encarrega de la supervisió i el seguiment de les persones ateses, centralitzant i mobilitzant els recursos que puguin necessitar, i esdevé també referent per interlocutar amb l'entorn cuidador de la persona (família i comunitat). En aquest sentit s'ocupa de vetllar per la seva salut, fent prevenció i detecció de situacions d'urgència, activant els recursos adients (de salut, econòmics o socials) en cas necessari, de les comunicacions amb el seu entorn i d'adaptar i graduar el pla de treball en funció de la situació de la persona, que pot ser canviant, igual que les seves necessitats.

Tasques

Avaluació i planificació del servei
 • Avalua les necessitats de les persones ateses en el domicili en col·laboració amb altres professionals de l'àmbit sociosanitari.
 • En algunes zones, visita els domicilis per definir o validar el pla d'atenció i vida de la persona amb els objectius que vol assolir. Això inclou la prestació els detalls de l'atenció que es prestarà (en horari, temps i forma) i els elements de seguretat del domicili que puguin afectar o incidir en la salut de la persona o en el servei a realitzar.
 • Coordina i planifica els serveis de les persones ateses, detallant un pla de treball.
 • En alguns casos, participa en processos de selecció i formació continuada de l'equip de professionals d'atenció directa que lidera.

Seguiment del servei i el pla
 • Realitza visites domiciliàries i fa el seguiment de la prestació dels serveis, segons la ràtio exigida d'expedients de serveis en actiu. Per exemple, 1 coordinador/a per 140-180 persones ateses (segons zona de treball).
 • Controla la qualitat del servei prestat, supervisant regularment que les tasques s'ajusten al pla de treball personal prescrit inicialment.

Seguiment de la persona i interlocució amb l'entorn.
 • S'encarrega del seguiment de la persona atesa i de la seva evolució, valorant noves necessitats que puguin sorgir i concretant i ajustant el pla de treball en cas necessari per a donar cobertura.
 • Realitza tasques preventives, valorant riscos i proposant mesures adients per la persona atesa.
 • Detecta possibles incidències amb relació al pla de treball de la persona atesa i mobilitza els recursos i als/a les professionals necessaris per revertir la situació.
 • Actua com a interlocutor/a amb l'entorn de la persona atesa, sigui en l'àmbit familiar o comunitari.

Coordinació del servei
 • En alguns casos, distribueix les tasques entre el personal treballador, facilitant l'equilibri de càrregues de treball i l'optimització del servei.
 • Fomenta i estableix circuits de comunicació i intercanvi dins l'equip que intervé en un mateix cas, promovent el treball en equip i l'empoderament.
 • Ofereix suport tècnic als i a les professionals d'atenció directa sobre tasques assistencials, educatives i socialitzadores, i també, amb relació a la detecció de situacions de risc i/o de deteriorament de la persona.
 • Resol les incidències que puguin sorgir.

Coordinació amb altres professionals o organismes
 • Interlocuta i reporta periòdicament als/a les responsables territorials locals (Ajuntament, Consell Comarcal, etc.) a través d'informes o registre d'avaluacions, realitzats en col·laboració amb els i les treballadores.
 • Assisteix a reunions de coordinació periòdiques amb els equips bàsics de serveis socials i també amb els equips dels centres d'atenció primària (CAP) per avaluar i examinar les necessitats de les persones ateses pel servei i garantir l'adequació de les tasques prescrites de la persona i/o la família.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE