Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'infermer/a és el/la professional que té com a objectiu promoure la salut, prevenir la malaltia i tenir cura i acompanyar a les persones en aquelles situacions de salut en què no poden valer-se per elles mateixes, amb l'objectiu de donar resposta a les seves necessitats i promoure la seva autonomia.

Forma part de l'equip de salut i es coordina amb altres professionals (metges/esses, fisioterapeutes, nutricionistes, treballadors/res socials, psicòlegs, etc.) posant la persona atesa al centre de totes les intervencions i d'aquesta manera garantint la salut física, emocional, social i espiritual de les persones, així com de les famílies i grups a fi de millorar la seva qualitat de vida.

Aquesta figura professional pot exercir la seva activitat en gran varietat d'àmbits: atenció primària i comunitària, atenció hospitalària, atenció sociosanitària, l'àrea d'urgències emergències, atenció domiciliària, escoles, empreses, equips de cures pal·liatives (tenint cura de la persona en el seu final de vida), o bé en l'àmbit de la docència, la recerca i gestió.

A més de l'àmbit de treball, l'infermer/a pot escollir alguna de les especialitats amb què compta la infermeria actualment: infermeria de salut mental, infermeria del treball, llevadores, infermeria geriàtrica, infermeria pediàtrica, infermeria familiar i comunitària i infermeria de cures medicoquirúrgiques.

Tasques

Atén a la persona, família o comunitat, valora el seu estat de salut i defineix el pla de cures.
 • Realitza la valoració de cada persona, per obtenir la seva història clínica completa, explorant aspectes orgànics, psicològics, socials, espirituals, tenint en compte cada situació individual, familiar i social.
 • Analitza les dades per determinar l'estat de salut de la persona i descriu les seves capacitats i/o problemes.
 • Identifica i diagnostica i en funció dels problemes detectats, desenvolupa un pla de cures que inclogui objectius i intervencions adequades per disminuir/resoldre els problemes i promoure la seva salut i autonomia.
 • Informa i explica a la persona atesa els procediments i les intervencions infermeres que li realitzarà, resolent dubtes que puguin sorgir.
 • Atén al/a la persona amb l'objectiu d'aconseguir una comunicació efectiva i establir una bona relació terapèutica.

Executa i avalua el pla de cures
 • Executa el pla de cures definit, fent seguiment del procés i de l¿efectivitat d¿aquest.
 • Si detecta que cal fer adaptacions, les aplica.

Es coordina i treballa en equip amb altres professionals
 • Es coordina amb altres professionals de manera cooperativa, seguint els principis del treball en equip i sempre en relació i en referència a les necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitat.
 • Participa i s'implica en la definició de les polítiques de salut en els diferents nivells assistencials i institucionals.

Realitza tasques de promoció i educació per la salut
 • Implementa programes de promoció de la salut per fomentar l'adquisició d'hàbits i estils de vida saludable, promovent el canvi d'hàbits i l'actitud d'autoresponsabilitat davant la salut, col·laborant a crear entorns saludables i segurs.
 • Identifica les necessitats de les persones. També de les persones en risc de patir algun problema de salut, avaluant l'entorn, proveint de consells de salut i actuant sobre els diferents recursos. Realitza
  aquesta detecció de forma anticipada per evitar-ne les possibles complicacions.

Realitza recerca
 • Participa en la definició de polítiques de recerca i docència.
 • Dissenya línies d'investigació en l'àmbit propi de la professió per fer-ne la difusió pertinent.

Ajusta la seva praxi professional al Codi Ètic d'infermeria i el respecte a la persona atesa i si identifica possibles vulneracions empren les mesures pertinents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE