Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en Medicina Nuclear; Metge/essa nuclear.

Descripció

El/la tècnic/a de radiodiagnòstic en medicina nuclear és el metge o la metgessa que aprofita les propietats radioactives d'algunes substàncies per a aplicacions diagnòstiques (per la capacitat de la radiació que permet veure òrgans interns i processos bioquímics) i per al tractament de malalties (per la capacitat de la radiació intensa que permet matar cèl·lules).

Utilitza isòtops radioactius, radiacions nuclears, variacions electromagnètiques dels components del nucli atòmic i tècniques biofísiques afins per a la prevenció, el diagnòstic, la terapèutica i la recerca mèdiques. També coneix i estudia els fenòmens biològics que generen els isòtops radioactius, així com la utilització de ciclotrons i de reactors nuclears per a la producció de radionucleids d'ús mèdic, i l'aplicació de sistemes de reconstrucció d'imatges i d'elaboració de dades.

El/La tècnic/a de radiodiagnòstic en medicina nuclear ha de tenir sòlids coneixements de diverses ciències bàsiques i aplicades, com la física, la química, l'electrònica, la cibernètica, la farmàcia, i d'altres branques de la medicina, com la fisiologia, la fisiopatologia o el radiodiagnòstic per obtenir informació de la morfologia i del funcionament dels òrgans del cos marcats amb radioisòtops.

Tasques

Aquest/a professional pot realitzar un ampli ventall de tasques relacionades amb la prevenció, la recerca, el diagnòstic i la terapèutica. A continuació, resumim algunes de les tasques que pot dur a terme:
 • Estableix els procediments diagnòstics i terapèutics de les diferents àrees de l'especialitat, a més de realitzar-los, interpretar-los, aplicar-los i explicar-los de forma adient.
  Valora la relació cost-eficàcia i cost-benefici en la presa de decisions per a la realització d'una o diverses proves. Tria la més segura, més sensible, més específica i de menor cost.
 • Aplica els coneixements i les tècniques que li són propis en diferents aspectes de la prevenció: la higiene, la medicina profilàctica i preventiva, o la protecció radiològica.
 • Participa en projectes de recerca, tant bàsica com aplicada, utilitzant isòtops radioactius i tècniques afins.
  Recull, ordena i transmet les dades de les exploracions, seguint el mètode adequat, per contribuir al progrés científic.
  Sistematitza les fonts necessàries per revisar periòdicament les dades adquirides dels/de les pacients.
  Aplica correctament els conceptes bàsics d'estadística i les tècniques de correlació, a la valoració de les exploracions i interpretació de resultats, i a la presa de decisions.
  Actualitza els seus coneixements i habilitats utilitzant les fonts necessàries.
  Promou reunions científiques i hi participa.
 • Realitza proves per al diagnòstic, obtenint informació morfofuncional (estructura i funcionament del cos humà) en estat de salut o de malaltia.
  Administra radiotraçadors (substàncies que s'incorporen als òrgans i emeten una petita quantitat de radiació que proporciona informació essencialment funcional).
  Selecciona el radiotraçador més adient a cada exploració i estableix les dosis mínimes necessàries i les pautes d'administració.
  Detecta la radiació amb els aparells adients i la transforma en un senyal elèctric que es pot analitzar per ordinador i representar com a imatge.
  Analitza i interpreta la imatge obtinguda, aconseguint informació sobre l'arribada del radiofàrmac a l'òrgan, la seva distribució i, posteriorment, la seva eliminació.
  Informa adequadament al/a la pacient i familiars de les característiques de les exploracions, dels seus riscos, i dels beneficis que les justifiquen.
 • Utilitza els principis de la medicina nuclear per al tractament d'algunes patologies, mitjançant l'administració de radiofàrmacs als/a les pacients.
  Selecciona els radiofàrmacs més adients per a cada tractament i estableix les pautes i les dosis d'administració.
  Administra o controla l'administració dels tractaments.
  Participa activament en l'elaboració del pla de seguiment dels/de les pacients.
  El/La tècnic/a de radiodiagnòstic en medicina nuclear també tracta i prevé els efectes biològics provocats per l'exposició a radiacions ionitzants externes.
  Informa adequadament al/a la pacient i familiars de les característiques del tractament, dels seus riscos i dels beneficis que el justifiquen.
 • Coneix, utilitza i controla els mètodes i sistemes (per exemple el ciclotró) per generar radionucleids artificials, amb la finalitat d'utilitzar-los com a radiofàrmacs.
  Elabora manuals de procediments per al control de qualitat de radiofàrmacs, segons les normatives establertes per l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AGEMED) i d'altres agències europees.
  Estableix un pla de control de qualitat específic per a cada radiofàrmac.
  Controla els paràmetres necessaris per tal de garantir la qualitat, puresa radioquímica, nombre i grandària de partícules, etc. utilitzant els mètodes analítics descrits en la Farmacopea Europea.
  Inclou en els plans de qualitat el manteniment i calibratge dels aparells i dels equips de detecció i de mesura, així com la neteja de material i de l'àrea de treball.
  Revisa periòdicament els protocols.
 • Estableix les mesures de protecció radiològica i de seguretat en el treball adequades a cada situació, segons la normativa vigent i vetllant contra la contaminació radioactiva de persones, instal·lacions i medi ambient.
  Elabora normes de maneig de radionucleids en forma sòlida, líquida o gasosa.
  Elabora procediments d'emmagatzematge, tractament i eliminació de residus radioactius.
  Estableix mesures de protecció per a personal exposat, pacients, públic i població.
  Organitza i posa en funcionament plans d'emergència davant de possibles accidents.
  Tracta i controla pacients lesionats o potencialment afectats per l'efecte de radiacions ionitzants, establint mesures de descontaminació i desincorporació de substàncies radioactives.
  Supervisa, controla i vetlla per l'aplicació i el seguiment de les normatives establertes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE