Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en nutrició animal, Especialista en nutrició animal, Tècnic/a en formulació d'aliments per animals

Descripció

El/La nutricionista animal investiga, formula i adapta les composicions dels aliments per animals, sigui quina sigui la seva espècie, tenint en compte les seves necessitats específiques (per exemple, estat de gestació, alletament, l'edat), afegint complements si es considera necessari pel correcte desenvolupament de l'animal o per corregir desordres nutricionals (per exemple, vitamines, protectors gàstrics, fibra, complements nutricionals), i tots aquests elements els combina en la formulació més adequada però també tenint en compte les matèries primeres a l'abast i el preu final de l'aliment.

Pot treballar en una granja, en una cooperativa ramadera on fabriquin el seu propi pinso o en una empresa que fabriquen aliments balancejats per a tot tipus d'animals tant per producció intensiva (avicultura, acuïcultura cunicultura, porcicultura, ramaderia, equins, ovicultura, mascotes i altres animals de producció o de companyia) com per animals de granja i de companyia. Dóna suport i assessoria tècnica a les explotacions.

Tasques

Les seves tasques estan orientades de manera diferent segons el tipus d'empresa on treballa, però hi ha trets comuns que es repeteixen.

Si treballa en una granja o cooperativa ramadera:
 • Avalua les necessitats nutricionals dels animals en tots els estats del seu desenvolupament.
 • Realitza o gestiona els anàlisis clínics pertinents (químics i/o biològics) que s'hagin de dur a terme per fer un diagnòstic nutricional o seguir un tractament establert.
 • Formula les dietes en base als anàlisis nutricionals fets als animals o utilitzant taules de necessitats nutricionals prefixades, fent coincidir els requeriments d'alimentació dels ramats i dels animals.
 • Valora el valor nutricional i econòmic de les formulacions animals.
 • Controla la producció d'ensitjats (farratge fermentat sense presència d'oxigen que el fa més assimilable a nivell nutricional).
 • Interpreta l'anàlisi dels farratges i dels ensitjats.
 • Combina les matèries primeres a la seva disposició cada estació de l'any (per exemple, cereals, farratge, ensitjat) per obtenir la mescla òptima de valor nutricional i econòmic.
 • Investiga els desordres nutricionals, corregint o prevenint les condicions que els han originat.
 • Utilitza eines informàtiques per formular els pinsos i els complements nutricionals.
 • Fa un seguiment personalitzat dels animals per comprovar l'adequació a les dietes formulades.
 • Forma al personal de l'explotació respecte a la prevenció i detecció precoç per signes externs de problemes nutricionals.
 • Proposa, en el cas d'explotacions o cooperatives, les matèries primeres que s'han de cultivar.
Si treballa en una empresa d'alimentació animal, ja sigui de pinsos o aliments, per animals de companyia:
 • Investiga l'efectivitat del règims dietètics per mitjà d'estudis de conducta dels animals i els anàlisis de laboratori.
 • Es coordina amb el/la productor/a o clientela per entendre els perfils i objectius, i les necessitats específiques del mercat on els animals es vendran. Ha de recordar que els tipus de complements que es poden addicionar a l'aliment animal no són els mateixos arreu del món (per exemple, les hormones a EE.UU. estan permeses i a Europa, prohibides).
 • Utilitza eines informàtiques per formular el pinso o aliment per l'animal.
 • Desenvolupa la formulació nutricional i l'estructura de nous productes.
 • Defineix la composició i l'estructura de l'aliment tenint en compte la manera de dosificació i on s'utilitzarà (per exemple, disseny de pinsos per animals aquàtics) sempre considerant que s'ha d'arribar a la relació òptima entre la ingesta de l'animal i el seu cost econòmic, en benefici de l'empresa fabricant però també de la propietariària de l'animal.
 • Proposa i duu a la pràctica la introducció de nous tractaments i/o la millora dels existents.
 • Coordina amb el/la director/a de producció i l'equip de fàbrica, els processos de fabricació que s'han d'utilitzar en cada cas, per fer òptima la relació de manteniment de l'aportació nutricional amb els costos de producció per maximitzar el marge de benefici.
 • Fa un seguiment de les formulacions de pinsos per assegurar la qualitat, innocuïtat i els estàndards de l'alimentació animal, tant a nivell dels ingredients utilitzats (per exemple, utilització d'ingredients lliures d'OGM) com de seguretat alimentària dels processos de producció utilitzats (per exemple, assegurar la no presència de contaminants biològics).
 • Participa en la definició de les estratègies de vendes i màrqueting seguint el llançament de nous productes, conjuntament amb el departament de vendes i màrqueting.
 • Coordina l'etiquetatge nutricional i les especificacions d'ús del producte.
 • Dóna suport tècnic a l'equip comercial en les campanyes de llançament de nous productes.
 • Coordina o fa suport tècnic als clients.
En ambdós casos, sempre:
 • Es manté al dia dels avanços tècnics i científics en la producció i els nous productes que s'han d'utilitzar en alimentació animal.
 • Està al dia dels canvis o modificacions de les regulacions o legislació que afecten a l'alimentació animal.
 • Forma al personal de l'empresa respecte la forma adequada d'administrar l'aliment (per exemple, en casos d'un enriquiment del pinso o quan es necessita una dosificació especial, un pinso per animals aquàtics).
 • Assegura que el producte final acompleix la normativa legal i de qualitat establerta, aplicable en cada cas.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE