Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en anàlisi cromatogràfic

Descripció

Els processos de separació constitueixen un àrea amb un fort desenvolupament actual i amb una aplicació immediata. Les tècniques cromatogràfiques s'inclouen en aquests processos com una de les eines més poderoses que existeixen per aconseguir l'aïllament, la purificació i la caracterització de noves substàncies o principis actius i l'anàlisi de mescles orgàniques i bioquímiques. A la seva aplicació industrial i científica destaquen la cromatografia de gasos i la cromatografia de líquids d'alta resolució; i més recentment, els sistemes acoblats a espectròmetres de masses, les eines proteòmiques i la cromatografia multidimensional.

Els/Les especialistes en tècniques cromatogràfiques s'encarreguen del desenvolupament de sistemes analítics i metodologies per R+D i control de procés i de la validació de mètodes cromatogràfics, incloent entre les seves responsabilitats la supervisió i formació dels analistes de laboratori, l'anàlisi de les dades cromatogràfiques i la redacció d'informes i procediments normalitzats de treball. Normalment realitza la seva feina en un entorn de bones pràctiques de laboratori, integrat al departament d'anàlisi o desenvolupament d'un centre d'investigació públic o privat.

Tasques

Aquest/a professional realitza la seva funció integrat/da a l'equip tècnic del departament d'anàlisi i control o d'investigació analítica de l'empresa, amb les tasques següents:

 • Selecciona i utilitza equips i tècniques cromatogràfiques avançades per l'anàlisi de molècules.
 • Proveeix suport i formació als seus col·laboradors sobre el funcionament dels equips i dels programes informàtics.
 • Participa en la posada al punt de tècniques noves i en l'adaptació del personal als equips, i proposa millores relacionades amb l'eficàcia i la seguretat.
 • Realitza recerques bibliogràfiques relacionades amb la investigació realitzada, estant al dia dels desenvolupaments científics i assegurant que s'apliquen a tots els productes, processos i metodologies analítiques de l'empresa o servei tècnic.
 • Desenvolupa mètodes analítics que determinin les característiques dels productes i la seva estabilitat.
 • Participa a la feina necessària per validar les noves metodologies analítiques utilitzades.
 • S'encarrega de coordinar la preparació, tractament i derivatització de mostres.
 • Supervisa la realització i interpretació de l'anàlisi de mostres procedents de R+D i de fabricació, incloent el seguiment de processos sintètics i de productes de degradació.
 • Assegura que tota la feina realitzada compleix amb les bones pràctiques de laboratori i quan és necessari amb les de fabricació o assaig clínic.
 • Participa en la identificació i caracterització d'impureses desconegudes a les mostres analitzades.
 • Identifica oportunitats per resoldre problemes de separació o purificació.
 • S'encarrega de la identificació de compostos desconeguts per comparació amb l'espectroteca associats als equips acoblats.
 • Realitza el manteniment correctiu i preventiu dels equips, la seva instal·lació i actualització.
 • Manté registres experimentals i redacta publicacions tècniques, informes de validació i mètodes d'anàlisi en format comprensible per altres departaments.
 • Col·labora en l'establiment, síntesi i caracterització de mostres de referència.
 • Crea procediments normalitzats de treball i altres registres pel manteniment i ús dels instruments dedicats a l'anàlisi.
 • Compleix funcions d'organització i de seguiment d'un equip de treball, i avalua les necessitats i els costos de productes i materials consumibles gestionant les seves existències.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE