Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La teràpia ocupacional s'entén com una professió sanitària la funció específica de la qual és l'aplicació de tècniques i la realització d'activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d'aquestes funcions.
El/la terapeuta ocupacional, doncs, ajuda la persona que pateix una disfunció física, psíquica, mental, sensorial o social a assolir un màxim grau d'autonomia personal en el seu entorn.

El/la terapeuta ocupacional actua com a intermediari entre la persona discapacitada i el seu entorn. Preveu el deteriorament i manté o estimula les capacitats de la persona. Per tant, ha de ser capaç de facilitar el màxim desenvolupament de funcions, reduir, corregir o compensar els efectes d'una patologia, afavorir l'autonomia física, personal i social de la persona, i aconsellar solucions pràctiques que afavoreixin la integració a l'entorn.

Aquest/a professional també interacciona amb el sistemes sanitari i social, compartint amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir, en definitiva, una intervenció adequada per ajudar a la persona a adquirir les habilitats i actituds necessàries desenvolupar les activitats de la vida quotidiana i aconseguir el màxim d'autonomia i integració.

Tasques

 • Analitza el cas individual envers el qual dirigeix la seva actuació.
  Obté informació dels casos assignats, a partir d'informes rebuts, observació directa, etc.
  Valora què pot fer i què no pot fer la persona.
  Identifica els problemes i les causes de la manca d'autonomia de la persona.
  Identifica possibles solucions.
  Deriva cap a altres professionals les situacions o casos que requereixin intervencions fora del seu abast.
 • Dissenya intervencions, i estableix els objectius i la programació de les actuacions pertinents.
  Elabora el programa d'actuacions a partir de la informació obtinguda.
  Determina de manera concreta i distinta els objectius, i n'indica les prioritats tot especificant quins es conceben a termini curt, mitjà i llarg.
  Determina una estratègia i una metodologia d'acció.
  Indica els recursos necessaris, la feina i, si s'escau, distribueix tasques entre l'equip i els mecanismes de coordinació.
 • Desenvolupa activitats que afavoreixin l'adquisició d'habilitats d'autonomia física, personal i social.
  Realitza l'entrenament de la persona amb activitats que incideixin sobre la causa de la manca d'autonomia.
  Analitza les activitats quotidianes de la persona, i les concreta en la autocura, en la seva productivitat i en l'ocupació del seu temps lliure.
  Dóna recursos a les persones per tal que elles mateixes puguin resoldre les dificultats.
  Redueix, corregeix o compensa els efectes d'una patologia.
  Ensenya noves formes de fer les coses.
  Ajuda a organitzar el temps.
  Dirigeix i supervisa activitats que prevenguin la pèrdua i el deteriorament d'habilitats funcionals, personals i socials, aplicant la programació i les pautes establertes.
  Desenvolupa activitats d'inserció ocupacional.
 • Promou actuacions que tendeixin a afavorir la integració a l'entorn.
  Identifica els recursos existents en l'entorn.
  Adapta l'entorn a les condicions de la persona.
  Assessora, aconsella i acompanya grups i persones.
  Comprova sobre el terreny l'adequació de les activitats i dels mitjans emprats.
  Instrueix i assessora la persona, o els seus tutors o familiars, sobre les responsabilitats i accions a desenvolupar en el seu entorn, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva autonomia.
 • Analitza i valora el procés d'actuació a cada persona.
  Aplica les tècniques i procediments d'avaluació, per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d'autonomia de la persona.
  Fa un seguiment posterior dels resultats i l'impacte de les accions formatives.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE