Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La teràpia ocupacional s'entén com una professió sanitària la funció específica de la qual és l'aplicació de tècniques i la realització d'activitats de caràcter ocupacional que tendeixin a potenciar o suplir funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes, i a orientar i estimular el desenvolupament d'aquestes funcions.
El/la terapeuta ocupacional, doncs, ajuda la persona que pateix una disfunció física, psíquica, mental, sensorial o social a assolir un màxim grau d'autonomia personal en el seu entorn.

El/la terapeuta ocupacional actua com a intermediari entre la persona discapacitada i el seu entorn. Preveu el deteriorament i manté o estimula les capacitats de la persona. Per tant, ha de ser capaç de facilitar el màxim desenvolupament de funcions, reduir, corregir o compensar els efectes d'una patologia, afavorir l'autonomia física, personal i social de la persona, i aconsellar solucions pràctiques que afavoreixin la integració a l'entorn.

Aquest/a professional també interacciona amb el sistemes sanitari i social, compartint amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir, en definitiva, una intervenció adequada per ajudar a la persona a adquirir les habilitats i actituds necessàries desenvolupar les activitats de la vida quotidiana i aconseguir el màxim d'autonomia i integració.

Tasques

 • Analitza el cas individual envers el qual dirigeix la seva actuació.
  Obté informació dels casos assignats, a partir d'informes rebuts, observació directa, etc.
  Valora què pot fer i què no pot fer la persona.
  Identifica els problemes i les causes de la manca d'autonomia de la persona.
  Identifica possibles solucions.
  Deriva cap a altres professionals les situacions o casos que requereixin intervencions fora del seu abast.
 • Dissenya intervencions, i estableix els objectius i la programació de les actuacions pertinents.
  Elabora el programa d'actuacions a partir de la informació obtinguda.
  Determina de manera concreta i distinta els objectius, i n'indica les prioritats tot especificant quins es conceben a termini curt, mitjà i llarg.
  Determina una estratègia i una metodologia d'acció.
  Indica els recursos necessaris, la feina i, si s'escau, distribueix tasques entre l'equip i els mecanismes de coordinació.
 • Desenvolupa activitats que afavoreixin l'adquisició d'habilitats d'autonomia física, personal i social.
  Realitza l'entrenament de la persona amb activitats que incideixin sobre la causa de la manca d'autonomia.
  Analitza les activitats quotidianes de la persona, i les concreta en la autocura, en la seva productivitat i en l'ocupació del seu temps lliure.
  Dóna recursos a les persones per tal que elles mateixes puguin resoldre les dificultats.
  Redueix, corregeix o compensa els efectes d'una patologia.
  Ensenya noves formes de fer les coses.
  Ajuda a organitzar el temps.
  Dirigeix i supervisa activitats que prevenguin la pèrdua i el deteriorament d'habilitats funcionals, personals i socials, aplicant la programació i les pautes establertes.
  Desenvolupa activitats d'inserció ocupacional.
 • Promou actuacions que tendeixin a afavorir la integració a l'entorn.
  Identifica els recursos existents en l'entorn.
  Adapta l'entorn a les condicions de la persona.
  Assessora, aconsella i acompanya grups i persones.
  Comprova sobre el terreny l'adequació de les activitats i dels mitjans emprats.
  Instrueix i assessora la persona, o els seus tutors o familiars, sobre les responsabilitats i accions a desenvolupar en el seu entorn, així com sobre les gestions o requisits necessaris per al desenvolupament de la seva autonomia.
 • Analitza i valora el procés d'actuació a cada persona.
  Aplica les tècniques i procediments d'avaluació, per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d'autonomia de la persona.
  Fa un seguiment posterior dels resultats i l'impacte de les accions formatives.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE