Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Especialista en formació en l'àmbit de la salut; Responsable de formació sanitària

Descripció

El/La tècnic/a de formació en salut treballa en l'àrea de recursos humans d'un hospital o clínica, o en institucions amb funcions formatives. Valora els llocs de treball dels/de les professionals de la salut, detectant necessitats formatives i omplint el buit d'aquestes necessitats amb plans de formació institucionals i individuals.

Està al dia de l'oferta formativa de les diferents institucions del sector on treballa (universitats, empreses de formació, centres sanitaris, fundacions, etc.), cosa que li permet adequar amb garanties l'oferta aliena a les necessitats dels/de les professionals de la seva empresa.

Tasques

El ventall de tasques que pot realitzar aquest/a professional és molt ampli i aquestes es materialitzaran en funció de la institució on treballi. Així, de forma genèrica, podem descriure:
  • Coneix els perfils professionals dels quals és responsable de formació.
  • Intervé en tota la roda de formació. A partir del moment en què es detecten les necessitats formatives o es rep una demanda concreta, dissenya, planifica, implementa i avalua una activitat formativa i, fruit d'aquestes accions, introdueix elements de millora.
  • Pel que fa a la detecció de necessitats formatives, discrimina entre el que són demandes i el que són necessitats. També reelabora les demanades i determina si és possible satisfer-les amb una activitat formativa o no.
  • Dissenya les activitats formatives en funció de la necessitat detectada, el perfil dels/de les professionals als quals van adreçades, el nombre de persones susceptibles de participar-hi, l'àmbit més feble de la competència professional (coneixements, habilitats i actituds), recursos disponibles... Per això crea, a partir dels coneixements de què disposa al sistema, el grup de treball que es convertirà en el comitè pedagògic de l'activitat formativa. Aquest comitè, que pot dirigir o no, elabora el programa, els materials docents, les metodologies i el sistema d'avaluació.
  • Organitza, desenvolupa, coordina i supervisa l'activitat formativa. Dirigeix la tasca administrativa que dóna suport a la implementació de l'activitat.
  • Elabora informes sobre les activitats formatives realitzades i proposa millores.
  • Elabora plans de formació periòdics seguint les directrius dels seus/de les seves superiors jeràrquics, als/a les que assessora.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE