Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'expressió llatina in vivo significa "que té lloc dins d'un organisme". Es refereix a l'experimentació feta en un organisme viu, com per exemple, proves amb animals de laboratori o assajos clínics realitzats en pacients.

En biologia molecular, in vivo s'utilitza amb freqüència per referir-se a l'experimentació realitzada amb cèl·lules vives en cultiu i no en un organisme sencer. Pot fer referència a qualsevol tipus d'experimentació per oposició a allò que es fa in vitro, és a dir, en un ambient controlat fora de l'organisme viu, per exemple, els experiments de propagació de plantes que es fan en vivers es consideren in vivo, contrari al que succeeix quan es propaguen plantes en tubs de assaig, que es considera in vitro. En ambdós casos, el subjecte d'experimentació és viu.

El/la tècnic/a d'assajos in vivo és el/la responsable de dur a terme experiments i assajos en organismes vius i/o en les seves cèl·lules o teixits.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Duu a terme els assaigs seguint els protocols i dissenys d'estudis establerts amb l'investigador/a principal o el/la cap de departament.
  • Prepara el material i els equipaments per dur a terme els assaigs i fer les calibracions diàries necessàries.
  • Obté els resultats experimentals, en redacta informes i els discuteix amb el/la responsable.
  • En el cas de laboratoris de cultius cel·lulars, garanteix que les línies de cèl·lules mantinguin les característiques intrínseques i es reprodueixin de manera controlada.
  • Es manté informat/da sobre l'aparició de noves tecnologies.
  • Suggereix millores per als protocols d'assajos estàndards.
  • Sovint treballa sota condicions especials, com les Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs o GLP - Good Laboratory Practice) o altres estàndards farmacèutics.
  • Redacta els Procediments Normalitzats de Treball (PNTs o SOPs - Standard Operational Procedures), requerits per treballar en condicions BPLs, sota la supervisió del/de la responsable del departament i segons els criteris establerts pel departament de garantia de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE