Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a d'elements de cartró-guix; Col·locador de plaques de cartró-guix; Instal·lador/a de "Pladur"

Descripció

El/La muntador/a de plafons de cartró-guix s'ocupa d'organitzar a peu d'obra i d'efectuar els diferents treballs que requereix l'execució en obra d'elements com envans, falsos sostres, extraadossats, divisions entre habitatges, prestatges i mobiliari de cartró-guix, a partir de l'aplicació de diferents tècniques constructives.

Aquests plafons de cartró-guix estan formats per dues làmines de cel·lulosa i una ànima de guix, aigua i additius, trobant-se al mercat en diferents formats, fabricant-se i comercialitzant-se al nostre país des de fa més de dues dècades.

Les exigències de les actuals tendències arquitectòniques i constructives, en quant a modularitat i a optimització econòmica i del rendiment d'execució, han servit per a impulsar la implantació del cartró-guix a l'edificació, donat l'ample ventall de possibilitats que ofereix i la relativa rapidesa i economia de la seva execució respecte als sistemes tradicionals amb obra de fàbrica.

Tasques

  • A partir de l'estudi del projecte o documentació gràfica dels elements a executar, prepara la zona de treball, organitza l'entorn i determina i prepara els materials, eines, màquines, estris i mitjans auxiliars necessaris.
  • Prepara, revisa, utilitza i conserva els equips o elements de protecció individual i col·lectiva necessaris per a garantir la seguretat en l'execució dels treballs.
  • Replanteja els elements a construir: anivellament, aplomat, localització de cotes, repartició i modulació d'elements, traçat de perpendiculars, alineació, etc.
  • Executa el muntatge de l'estructura metàl·lica de suport per a l'element de cartró-guix a construir.
  • Col·loca aïllaments tèrmics i acústics.
  • Talla plafons i els col·loca i fixa a l'estructura de suport per a construir diferents elemen de cartró-guix: envans, falsos sostres, extraadossats, divisions entre habitatges, prestatges, mobiliari, calaixos, fornícules, etc.
  • Col·loca bastiments per a portes, finestres, registres, etc.
  • Encinta i emmassilla els junts de les unions entre plaques.
  • Col·loca elements per a instal·lacions: conductes, caixes, caixetins, etc.
  • Realitza treballs diversos de reparació i manteniment de paraments.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE