Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ecoaparellador/a

Descripció

És un/a arquitecte/a o enginyer/a (tècnic/a o superior) que vetlla per la correcta gestió ambiental dels processos de construcció. La seva intervenció es pot desplegar en una obra nova, en una restauració o en un enderrocament.

És responsable de la gestió dels diferents factors que tenen una incidència ambiental en l'obra: matèries primeres i recursos naturals, pols, sorolls, emissions de gasos o líquids, afectacions sobre els sòls i la vegetació, i tots els aspectes relatius al medi natural.

Tant en la construcció com en els enderrocaments, és responsable de la gestió i valoració de les diferents fraccions de residus produïts.

Tasques

  • Assessora o participa, si s'escau, en el projecte i defineix els tipus de materials i processos de construcció segons uns criteris ambientals de minimització dels impactes pel que fa a la construcció, a la posterior posada en servei i a la vida útil de l'obra.
  • Participa, conjuntament amb la direcció facultativa de les obres, en la planificació i les condicions ambientalment més adequades per al desenvolupament d'aquestes obres.
  • Replanteja l'obra tot tenint en compte les afectacions sobre la vegetació, la fauna i altres qüestions relatives al medi ambient.
  • Realitza el control de qualitat ambiental de les obres en les diferents fases (moviment de terres, fonaments, estructures, instal·lacions i acabats), segons els criteris ambientals definits sobre utilització d'aigua, energia, reposició de sòls, pol·lució i qualsevol altra afectació del medi.
  • Cerca solucions constructives per als diferents problemes que es van plantejant al llarg dels processos de construcció.
  • Gestiona i avalua els diferents residus generats en els processos de construcció i enderrocament.
  • Assessora sobre la concessió de llicències i inspecció d'obres en curs per part de l'administració competent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE