Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a d'elements de protecció col·lectiva en obres de construcció

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de proteccions col·lectives en obra; Tècnic/a d'elements de seguretat col·lectiva

Descripció

El/La tècnic/a d'elements de seguretat col·lectiva s'ocupa d'organitzar a peu d'obra i d'efectuar els treballs de muntatge, manteniment, adequació i actualització dels diferents mitjans i equips de protecció col·lectiva que han de servir per a garantir la seguretat del personal treballador de l'obra, en funció dels criteris establerts al corresponent pla de seguretat i salut o a sol·licitud del/de la coordinador/a de seguretat, de la direcció facultativa, dels/de les tècnics/ques de prevenció de riscos o dels/de les responsables de l'obra.

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix l'obligació de l'empresa de prendre les mesures preventives i/o de protecció necessàries per a garantir la seguretat i salut dels/de les treballadors/es, i del Reial Decret 1627/1997, on s'estableixen les condicions mínimes de seguretat en les obres de construcció, juntament amb la progressiva presa de consciència de la necessitat d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i malalties professionals, ha anat sorgint aquesta nova ocupació, amb professionals cada cop més especialitzats/des en la implantació en obra de les mesures preventives i de protecció que garanteixin la seguretat dels/de les treballadors/es de les obres de construcció.

Tasques

  • A partir de l'estudi del pla de seguretat de l'obra, identifica i prepara els equips, mitjans i elements de protecció que s'han d'implantar.
  • Prepara la zona de treball, identificant els serveis afectats i organitzant l'entorn de treball.
  • Determina i prepara els materials, eines, màquines, estris, mitjans auxiliars i els propis equips de protecció necessaris per a executar els treballs.
  • Realitza les operacions de muntatge, utilització, desmuntatge i conservació de bastides per a treballs en alçada.
  • Prepara i utilitza plataformes elevadores, cistelles i altres aparells elevadors.
  • Replanteja i instal·la tanques perimetrals d'obra, baranes de protecció contra caigudes a diferent nivell, forques i xarxes de seguretat, tapes de protecció per a buits horitzontals, mènsules per a la protecció contra la caiguda de persones, marquesines de protecció contra caigudes d'objectes i línies de vida per a treballs en alçada.
  • Realitza la implantació en obra de la senyalització de seguretat i salut, instal·lant els senyals necessaris per a les diferents fases d'obra.
  • Instal·la els equips de lluita contra incendis en fase d'obra i els mitjans d'atenció sanitària per al personal de l'obra.
  • S'ocupa de la supervisió, manteniment i actualització dels diferents elements de protecció durant el desenvolupament de les diferents fases d'obra.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE