Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista en seguretat en túnels

Descripció

Els túnels són obres complexes d'enginyeria civil que requereixen personal especialitzat tant per desenvolupar el projecte d'execució de l'obra com l'explotació del túnel i de les instal·lacions corresponents. L'Ordre de 19 de novembre de 1998 que aprova la instrucció per al projecte, construcció i explotació d'obres subterrànies per al transport terrestre (IQS-98) estableix els criteris bàsics que han de complir en matèria de seguretat.

El/La tècnic/a en seguretat en túnels realitza les tasques de seguretat i també pot dur a terme la gestió diària del túnel (així com les operacions de manteniment). A més, pot ser nomenat director/a de l'explotació si compleix els requisits establerts per l'IQS-98.

Tasques

L'especialista en seguretat en túnels pot cobrir totes o alguna d'aquestes tasques en les diferents etapes de la construcció d'un túnel. Aquestes tasques han de seguir els criteris bàsics establerts per l'IQS-98.
 • Aplica els elements de seguretat en fase de projecte.
  Per projectar un túnel cal tenir en compte els riscos i preveure les mesures adients tant en l'obra com en la utilització del túnel. Per exemple, en fase de projecte cal fer l'anàlisi dels riscos associats a l'obra i també cal preveure tots els riscos i incidències que poden esdevenir-se durant la utilització del túnel. Així mateix, també en fase de projecte, realitza l'estudi de seguretat i salut previst en el Reial decret 1627/97, que estableix les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que després s'han d'aplicar en l'obra per evitar els accidents.
 • Aplica els elements de seguretat en fase d'obres.
  Durant la fase d'execució o obra cal aplicar l'estudi de seguretat a través del pla de seguretat i salut, així com les mesures adients per evitar els riscos associats a les obres de construcció, amb la peculiaritat que els túnels tenen associats uns riscos propis.
 • Dissenya i gestiona les instal·lacions de seguretat en els túnels.
  Les instal·lacions de seguretat en els túnels asseguren el nivell de serveis i seguretat tant en l'explotació del túnel (l'ús normal) com en cas d'emergència. Són molt importants ja que garanteixen la seguretat de les persones que hi circulen i és vital que funcionin. Cal tenir en compte que el tècnic especialista participa tant en el disseny i la instal·lació, com en el manteniment de les instal·lacions de:
  Subministrament d'energia. Garanteixen el funcionament de les instal·lacions, com disposar de subministrament elèctric doble perquè sempre hi hagi electricitat.
  Enllumenat. Garanteixen la visibilitat de les persones conductores quan passen de la llum exterior a la interior del túnel, i viceversa.
  Ventilació. Asseguren una correcta ventilació del túnel per evitar o disminuir la presència de gasos tòxics i fums dels vehicles.
  Senyalització. Informen l'usuariat dels aspectes que ha de conèixer per circular amb seguretat (velocitat màxima, existència d'un accident, etc.).
  Sortides d'emergència i refugis. Els túnels de més de dos quilòmetres han de disposar de sortides d'emergència.
  Sistemes de comunicacions. Garanteixen la comunicació entre les persones usuàris del túnel i el centre de control i els serveis exteriors, sobretot per als casos d'emergència.
  Sistemes de control del túnel. Permeten recollir tota la informació de les instal·lacions a través d'un centre de control, per conèixer l'estat del túnel en tot moment i garantir la seguretat de les persones que hi circulen i de les persones treballadores, com ara, mesurar el CO (monòxid de carboni) a l'aire o els detectors d'incendis.
  Sistemes de control del trànsit i la circulació. Permeten conèixer en cada instant el trànsit que circula per l'interior i pels accessos, com per exemple els circuits tancats de televisió, els equips de senyalització (semàfors, barreres, panells informatius, etc.).
  Protecció contra incendis, tant per detectar com per extingir incendis
  Sistemes de detecció d'incidents dins del túnel (avaries de cotxes, accidents, etc.).
 • Posa en pràctica el pla d'emergència i d'actuació.
  Els túnels han de disposar d'un pla d'emergència i d'actuació en què es recullen les possibles emergències, s'organitzen els equips d'emergència i la resposta que cal donar. El/La tècnic/a especialista s'encarrega de dur a terme la posada en pràctica del pla perquè tots els mecanismes i el personal d'emergència funcionin quan es necessitin.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE