Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Oficial de Paleta

Descripció

El/La paleta és un/a professional qualificat/da que s'ocupa de l'execució dels diferents treballs de l'anomenat "ram de paleta" en la construcció d'obres d'edificació, especialment de la formació de tot tipus de murs, parets, paredons, envans i pilars d'obra de fàbrica ordinària o d'obra vista.

El progressiu desenvolupament de les tècniques constructives, dels materials i eines disponibles i de la complexitat de les edificacions, s'ha anat traduint en un augment de l'especialització en els treballs de construcció, la qual cosa comporta un major grau d'experiència i capacitació per a la seva execució. Així, dels primers treballs que, amb tècniques rudimentàries i materials no elaborats, realitzaven les pròpies persones usuàries de les construccions, es va anar passant a treballs més especialitzats, que requereixen el domini de cada cop més coneixements i habilitats, la qual cosa donà peu a l'origen a l'ocupació de paleta.

Aquesta ocupació, vinculada tradicionalment a l'arquitectura i la construcció, conserva encara avui cert caràcter artesanal. Els nous sistemes constructius, amb maquinària, tècniques i productes d'elevades prestacions, han servit per a reduir l'esforç, millorar els rendiments i facilitar l'aplicació en obra, però no eviten que la qualitat dels treballs depengui encara de la destresa i els coneixements del/de la paleta, ni que aquesta ocupació sigui una activitat plenament vigent i força demandada per les empreses.

Tasques

 • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica, l'element d'obra a construir.
 • Prepara la zona de treball i organitza l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.
 • Replanteja l'element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.
 • Realitza estintolaments i apuntalaments i col·loca cindris i altres elements auxiliars.
 • Construeix fonaments.
 • Executa xarxes de sanejament.
 • Construeix murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.
 • Construeix cobertes planes i inclinades.
 • Esquerdeja, arrebossa, remolina i llisca paraments verticals i horitzontals.
 • Enguixa i llisca paraments interiors.
 • Realitza treballs d'ajut del ram de paleta a altres insdustrials: obertura de regates, col·locació d'elements i conductes encastats per a instal·lacions...

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE