Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Oficial de Paleta

Descripció

El paleta és un professional qualificat que s'ocupa de l'execució dels diferents treballs de l'anomenat "ram de paleta" en la construcció d'obres d'edificació, especialment de la formació de tot tipus de murs, parets, paredons, envans i pilars d'obra de fàbrica ordinària o d'obra vista.

El progressiu desenvolupament de les tècniques constructives, dels materials i eines disponibles i de la complexitat de les edificacions, s'ha anat traduint en un augment de l'especialització en els treballs de construcció, la qual cosa comporta un major grau d'experiència i capacitació per a la seva execució. Així, dels primers treballs que, amb tècniques rudimentàries i materials no elaborats, realitzaven els propis usuaris de les construccions, es va anar passant a treballs més especialitzats, que requereixen el domini de cada cop més coneixements i habilitats, la qual cosa donà peu a l'origen a l'ocupació de paleta.

Aquesta ocupació, vinculada tradicionalment a l'arquitectura i la construcció, conserva encara avui cert caràcter artesanal. Els nous sistemes constructius, amb maquinària, tècniques i productes d'elevades prestacions, han servit per a reduir l'esforç, millorar els rendiments i facilitar l'aplicació en obra, però no eviten que la qualitat dels treballs depengui encara de la destresa i els coneixements del paleta, ni que aquesta ocupació sigui una activitat plenament vigent i força demandada per les empreses.

Tasques

 • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica, l'element d'obra a construir.
 • Prepara la zona de treball i organitza l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, estris, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris.
 • Replanteja l'element a construir, mesurant i localitzant cotes, traçant línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellant i aplomant, col·locant regles o mires, definint aparells, modulant verticalment i horitzontal i preparant plantilles o cindris.
 • Realitza estintolaments i apuntalaments i col·loca cindris i altres elements auxiliars.
 • Construeix fonaments.
 • Executa xarxes de sanejament.
 • Construeix murs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, llindes i sardinells d'obra de fàbrica ceràmica, de pedra o de prefabricats de formigó.
 • Construeix cobertes planes i inclinades.
 • Esquerdeja, arrebossa, remolina i llisca paraments verticals i horitzontals.
 • Enguixa i llisca paraments interiors.
 • Realitza treballs d'ajut del ram de paleta a altres insdustrials: obertura de regates, col·locació d'elements i conductes encastats per a instal·lacions...

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE