Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

DEO

Descripció

Formant part de la direcció facultativa (grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres), el/la director/a d'execució d'obra té la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra, controlant, qualitativa i quantitativament, el que s'edifica, i duent a terme el control de la qualitat de l'obra.

En obres d'una mida mitjana o petita, sovint el/la director/a d'execució de l'obra també porta a terme les funcions de control dels nivells de qualitat dels materials que l'edificació té marcats En base a aquests nivells, prèviament s'haurà elaborat el programa de control de qualitat dels materials que serà necessari seguir, per tal d'assegurar que es compleixen les qualitats acordades.

En algunes obres de mida gran o molt gran, el control de la qualitat dels materials pot ser assumit per un/a tècnic/a específic/a per al control de la qualitat que treballarà com a ajudant del director/a d'execució de l'obra, per tal de realitzar el seguiment d'aquest programa de control de qualitat i verificar el seu acompliment.

Tasques

Les tasques associades a aquest perfil professional són
 • En ocasions, col·labora en fase de projecte, marcant criteris constructius, qualitats de materials, etc.
 • Visita l'obra per constatar que es segueix la planificació i verificar l'estat de l'execució.
 • Fa seguiment dels costos i analitza possibles desviacions.
 • Controla els terminis d'execució i de contractació.
 • Fa el seguiment i control de la planificació i treballs que realitza el/la contractista.
 • Elabora, segueix i legalitza el programa de control de qualitat que determina el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)per als diferents processos constructius.
 • Fa control de materials i sol·licita proves i/o assaigs.
 • Realitza el control de l'execució i de l'obra acabada.
 • Revisa les certificacions de l'empresa constructora, per tal que aquestes siguin correctes i l'obra tingui en regla tota la documentació que exigeix la LOE (Llei d'Ordenació de l'Edificació) i el CTE.
 • Elabora i segueix el programa de control de qualitat dels materials de l'obra en els diferents processos constructius.
 • Realitza el control de materials i sol·licita proves i/o assaigs, registrant-ne els resultats i elaborant la documentació de seguiment de control per informar sobre les possibles desviacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE