Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a rehabilitador d'edificis; Rehabilitador/a d'edificis

Descripció

A diferència dels tècnics que s'ocupen de les obres de nova construcció, l'àmbit d'actuació dels tècnics en rehabilitació d'edificis es troba en la recuperació, reforma i actualització dels edificis construïts.

Així, aquests tècnics en rehabilitació d'edificis són professionals especialitzats en la interpretació de la documentació dels projectes de rehabilitació dels edificis i en la gestió, administració, organització i coordinació dels treballs d'obra corresponents a les diferents partides que requereixen les intervencions en el parc immobiliari construït, orientades a la seva recuperació, transformació, rehabilitació o restauració.

Tasques

 • Estudia, analitza i interpreta la documentació gràfica dels projectes de rehabilitació i els plecs de condicions, establint els criteris bàsics per a l'execució dels treballs.
 • Preveu, planifica i organitza els treballs previs necessaris per a l'execució del projecte, com la realització d'estintolaments; implantació de màquines i mitjans auxiliars (aparells elevadors, bastides, etc.); i adopció de mesures o mitjans de protecció.
 • Planifica, organitza i coordina la realització dels diferents treballs que requereix l'execució del projecte d'execució, seguint una seqüència adequada de les diferents partides que el composen, com enderrocs, replantejaments i rehabilitació, restauració o construcció d'elements constructius diversos.
 • Realitza i verifica pressupostos, mesuraments i certificacions.
 • Executa i verifica els replantejaments dels diferents elements a rehabilitar o construir.
 • Atén les indicacions de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut, considerant i implantant les seves indicacions sobre el procés constructiu.
 • Verifica i controla les diferents tasques executades, ajustant-se al corresponent pressupost d'execució i basant-se en els criteris tècnics establerts, i el compliment de la planificació de l'obra.
 • Executa i verifica el control de qualitat.
 • Realitza la gestió de compres.
 • Realitza operacions de manteniment de les eines, màquines i equips de treball.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per al desenvolupament dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE