Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Delineant; Tècnic/a en delineació; Delineant projectista de construcció

Descripció

L'execució de qualsevol construcció, ja sigui d'edificació o d'obra civil, exigeix el disseny previ d'un projecte que serveixi per a establir les seves característiques i criteris constructius, constituint un element fonamental en tot projecte els diferents dibuixos, plànols, croquis, detalls constructius i figures que configuren la seva documentació gràfica.

En aquest context, el/la delineant de construcció és un/a tècnic/a especialitzat/da en el desenvolupament de la documentació gràfica dels projectes constructius, mitjançant l'elaboració de les diferents representacions en dues i tres dimensions, de manera comprensible i fàcilment interpretable en obra, per a la seva correcta execució.

Actualment s'està desplegant l'ús de la metodologia Building Information Modeling (BIM) com a sistema de treball col·laboratiu per a la creació i gestió d'un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar la informació del projecte en un model d'informació digital creat per tots els agents que intervenen en la seva creació. BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L'ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l'execució de el projecte i estenent al llarg de el cicle de vida de l'edifici, permetent la gestió de la mateixa i reduint els costos d'operació.

Tasques

  • Interpreta i estudia els croquis, plànols i documentació bàsica de projectes constructius.
  • Digitalitza la informació tècnica i de les bases de treball.
  • Desenvolupa els diferents elements (croquis, plànols, figures, etc.) que conformen la documentació gràfica dels projectes.
  • Desenvolupa les solucions constructives.
  • Realitza el dimensionat d'elements.
  • Munta imatges, renders i animacions per a facilitar la comprensió del projecte.
  • Realitza l'aixecament i presa de dades d'edificacions existents.
  • Realitza memòries, plecs de condicions, mesuraments i pressupostos de projectes constructius.
  • Prepara presentacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE