Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Programador/a de Sistemes d'Informació Geogràfica

Descripció

Els Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS en anglès) són una eina molt potent que facilita la presa de decisions a partir de l'emmagatzematge i el tractament integral d'una gran quantitat d'informació, facilitant el encreuament de dades molt diferents (dades gràfiques, estadístiques, geològiques, etc.), l'anàlisi i el càlcul de determinats indicadors.

El GIS separa la informació en diferents capes temàtiques i les emmagatzema, de forma independent, permetent treballar amb elles de manera ràpida i senzilla i facilitant al/a la professional la possibilitat de relacionar la informació existent a través de la tipologia dels objectes, generant altres elements. Un cop ha relacionat la informació es poden realitzar càlculs com, per exemple, establir distàncies, determinar el grau de degradació del medi ambient en una àrea determinada, etc.

S'estructura a partir d'una base de dades amb informació geogràfica (dades alfanumèriques), que està associada per un identificador comú als objectes gràfics d'un mapa digital. Així, senyalant un objecte coneixerem els seus atributs i, inversament, realitzant una consulta obtindrem la seva localització al mapa.

L'analista programador/a GIS dissenya, programa i manté aplicacions informàtiques de Sistemes d'Informació Geogràfica. Aquest professional introdueix les dades indicades per l'usuari, creant mapes digitals i realitza aplicacions a partir de diferents fonts d'informació (mapes, teledeteccions, bases de dades, etc). A més, possibilita l'anàlisi, la visualització i l'edició en mapes de la base de dades i desenvolupa eines per crear noves dades a partir dels existents.

La versalitat dels sistemes d'informació geogràfica fa que comptin amb un ampli camp d'aplicació, i s'utilitzain en molts àmbits com un component espacial.

Els principals aspectes que pot resoldre un GIS són:

 • Localització: característiques d'un lloc concret.
 • Condició: compliment o no d'unes condicions imposades pel sistema.
 • Tendència: comparació entre situacions temporals o espacials diferents d'alguna característica.
 • Rutes: càlcul de rutes òptimes entre dos o més punts.
 • Pautes: detecció de pautes espacials.
 • Models: generació de models a partir de fenòmens o actuacions simulades.

La seva aplicabilitat, de ben segur, es veurà ampliada a causa de l'evolució de les noves tecnologies.

Tasques

Aquest perfil professional s'encarrega de la digitalització de mapes i la informació que s'hi relaciona. Concretament:
 • Col·labora en l'estudi de viabilitat de la construcció del sistema de GIS. S'encarrega de la realització de l'anàlisi funcional especificant els requeriments.
 • Dissenya el projecte resultant de l'anàlisi funcional, segons les necessitats de l'empresa client i adaptant els requeriments a la tecnologia GIS específica per a cada sistema de maquinari/programari. També adapta els procediments elaborats per a l'obtenció, gestió, manipulació, anàlisi, modelat, representació i sortida de dades. Realitza la documentació del disseny en virtut dels estàndards de programació més comuns (COM, HTML, XML, etc.).
 • S'encarrega de programar el codi per complir les especificacions funcionals. El llenguatge de programació utilitzat pot ser específic per a eines GIS o bé tractar-se d'un llenguatge de programació orientat a objectes (Visual C ++, JAVA etc.).
 • Instal·la i prova les aplicacions per garantir el seu correcte funcionament i per determinar si el sistema dissenyat compleix amb els objectius marcats. S'encarrega de realitzar la posada a punt de el sistema, o tunning, abans de procedir a la seva explotació.
 • Introdueix dades en el sistema utilitzant els principis de la cartografia (sistemes de coordenades, longitud, latitud, topografia, escales, etc.) i segons les indicacions de l'usuari.
 • Separa en capes la informació que li ha passat l'usuari segons la seva tipologia (p. ex., informació topogràfica, vegetal, geològica, sociològica, d'infraestructures, etc.). Posteriorment, superposa aquestes capes de manera que es relacionin els diferents tipus d'informació, permetent crear, recuperar i visualitzar mapes concrets.
 • Actualitza i manté la base de dades, així com el nivell de qualitat.
 • Presenta i interpreta els resultats del projecte. Realitza informes periòdics en els quals indica les incidències i redacta la documentació i els manuals d'usuari.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE