Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a en comunicacions per cable.

Descripció

Aquest professional s'encarrega de dissenyar i posar a punt els sistemes de comunicació per cable. La transmissió per cable permet l'aprofitament d'una amplada de banda per transmetre telefonia i dades a gran velocitat, per la qual cosa és especialment útil per l'accés en el cas d'Internet i fins i tot de la televisió digital tant a les infraestructures de fibra òptica i cable coaxial, com a través de cable de coure en certes condicions.

El tècnic de comunicacions per cable s'ocupa d'adequar els diferents elements electrònics, òptics, elèctrics i de cablejat per a les instal·lacions i de les mesures de seguretat a la normativa vigent. És important remarcar que aquestes instal·lacions, tant pel que fa a infraestructura com als subsistemes, han de complir les normatives relatives a l'ús de la via pública i seguretat.

Tasques

  • Dissenya els projectes de comunicació per cable: adequa el disseny de les instal·lacions a les determinacions urbanístiques vigents en el municipi on es realitza la instal·lació conjuntament amb els arquitectes o responsables d'obra civil. S'encarrega de confeccionar la descripció del treball i de les obres, tant de les seves característiques bàsiques com de l'àmbit de la zona d'influència.
  • Elabora la documentació que li exigeix la Generalitat pel que fa a la legislació aplicable en matèria de contractació administrativa. Aquesta tasca consisteix, principalment, en la redacció de la memòria descriptiva, que ha de fer referència a les necessitats que s'han de resoldre i a altres factors de tota mena que també s'han de tenir en compte.
  • Estudia la viabilitat i aprofitament dels enllaços, canalitzacions que hi ha al sistema.
  • S'encarrega de fer l'anàlisi i l'informe de seguretat corresponents.
  • Realitza l'estudi d'impacte ambiental.
  • Fa la proposta del reglament d'explotació, que ha d'incloure el pla d'autoprotecció per a situacions d'emergència així com totes les altres possibles circumstàncies que determini al reglament.
  • S'encarrega del desplegament del projecte, amb la supervisió del cap de projectes, i del seu seguiment.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE