Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a de telecomunicació d'exercici lliure de la professió
Enginyer/a d'infraestructures comunes de telecomunicacions

Descripció

S'encarrega de la redacció del projecte tècnic, respectant el projecte arquitectònic, que determina les característiques de la ICT (infraestructures comunes de telecomunicació) en un edifici, segons la normativa vigent i les necessitats de cada cas.
La ICT és una infraestructura de qualitat aplicada als edificis que proporciona als ciutadans l'accés als serveis actuals de comunicacions (telefonia fixa-via cable o radio-, RDSI, Internet, ràdio i televisió terrestre analògica i digital, ràdio i televisió per satèl·lit analògica i digital, telecomunicacions per cable i com ara LMDS o XDSL) i garanteix la lliure competència a la xarxa interna dels edificis i la seguretat de les comunicacions.

Tasques

  • Redacta el projecte tècnic que descriu les infraestructures comunes de telecomunicació que s'han d'incloure a l'interior dels edificis. Aquest document comprèn: una memòria amb la descripció de les dimensions de la infraestructura, de tots els elements referents a la seva instal·lació i ubicació, i de les normes que la regulen; els plànols i esquemes necessaris per a la instal·lació de la infraestructura; el plec de condicions on es descriuen els materials utilitzats, i els pressupostos del material i de la instal·lació.
  • Elabora el certificat i el butlletí de final d'obra que garanteixen que la instal·lació s'ha efectuat d'acord amb el projecte tècnic i els lliura al propietari de la instal·lació i, si escau, a la Prefectura provincial d'inspecció de telecomunicacions corresponent.
  • Determina el protocol de proves a què s'ha sotmès la instal·lació per garantir-ne la qualitat.
  • S'encarrega de conservar, durant el període de garantia de la instal·lació, la documentació i manuals d'instal·lació i manteniment dels equips i materials emprats, així com de lliurar al propietari les corresponents instruccions d'ús de les instal·lacions efectuades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE