Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la consultor/a CRM (Customer Relationship Management) és qui s'encarrega de gestionar les relacions amb la clientela a partir d'un programari de gestió integrada. Aquest/a professional combina diferents funcions en un únic sistema, capaç de gestionar dades de l'activitat i el flux de treball per comunicar-se entre els diferents departaments d'una mateixa empresa o organització amb l'objectiu de millorar la productivitat, així com incrementar el nombre de vendes millorant l'atenció i relació amb la clientela. Aquesta persona és experta en la generació de relacions duradores amb la clientela, en la mesura que és capaç d'identificar-les i segmentar-les de manera efectiva, posant l'accent en el component humà.

En conseqüència, l'objectiu de la feina del/de la consultor/a CRM és mantenir una relació fluïda i de confiança amb la clientela per identificar les necessitats de cada tipologia de client, les seves preferències, despeses que realitzen, el tipus de productes que consumeixen i amb quines regularitats. Aquest/a professional, més enllà d'emprar programari per optimitzar la seva feina, aporta la seva experiència i coneixement per optimitzar aquesta funció. Si bé conèixer les preferències de la clientela per donar-hi resposta és clau, la finalitat de la seva tasca és optimitzar els recursos de què disposi l¿empresa o organització per aconseguir el creixement (en productivitat, en vendes, en guanys) mitjançant la planificació dels recursos (capacitat d'inversió, persones, coneixement, estratègies de màrqueting, entre altres) i la digitalització dels processos de gestió corporativa. Igualment, un objectiu important de la seva tasca és la definició de Performance Key Indicators (PKI) per al seguiment del comportament de la clientela. Vinculat als PKI, també han d'establir els llindars òptims per fer el seguiment de les campanyes i la rendibilitat de les inversions en promoció.

En la feina del/ de la consultor/a CRM, parteix de la certesa que la millora de la comunicació i un increment de la confiança per part de la clientela suposa, directament, un augment de la facturació. En conseqüència, el/la consultor/a CRM proporcionarà guies i pautes de treball per dur a terme un conjunt de procediments que a la llarga es convertiran en sistemes estandarditzats per abordar cada una de les relacions comercials de manera personalitzada. Addicionalment, també es contribueix a projectar una imatge sòlida d'empresa de tracte directe, entesa i bona comunicació.

En definitiva, el/la Consultor/a CRM s¿ocupa de transformar les necessitats de la clientela i la seva relació amb l'empresa en solucions innovadores i que la fidelitzen, extraient el potencial del context del client per dissenyar solucions de negoci personalitzades i innovadores.

Tasques

  • Identifica les oportunitats de monetització impulsant millores operatives i augmentant l'efectivitat de les campanyes comercials, mesurant la contribució en beneficis i la personalització d'ofertes o serveis i modelant casos de negoci per arribar als objectius proposats.
  • Gestiona i manté les plataformes tecnològiques de CRM, i també elabora l'estratègia de CRM. Igualment, lidera el pla de contactes per segment de client amb origen en els canals digitals i mitjans socials per millorar la fidelització. Així, una part molt important de la seva tasca és la configuració / parametrització de l'eina del CRM.
  • Utilitza mètodes i tècniques analítiques que permetin tenir un coneixement del client: crea, posa en marxa i realitza el seguiment de les estratègies centrades en la relació amb aquest (en línia i presencialment) a partir de l'anàlisi de patrons de comportament extrets de creuar dades internes del CRM amb dades externes generades per la interacció social (defineix els PKI per fer el seguiment, per exemple, del rati entre interessos i compres).
  • Entén els reptes de la clientela mitjançant una sessió de descoberta per aprofundir en la comprensió dels seus requisits, mitjançant eines de mapes mentals que mostren què pretenen solucionar. Un cop s'han entès els requisits, construeix la narrativa problema-solució posant-se a la pell del / de la client/a i mostrant com el pot ajudar el servei concret que se li ofereix
  • Implementa seminaris web per presentar les solucions digitals a la clientela potencial. Després, prepara demostracions tècniques per fer evidents els beneficis d'aquestes solucions.
  • Coneix les mecàniques internes, les fortaleses i les debilitats dels processos de cada departament amb el qual col·labora (financer, personal, màrqueting, jurídic, entre altres). Igualment, ha d'entendre els reptes dels diferents sectors d'activitat econòmica en el que treballa. Porta a terme la gestió en paral·lel dels actors de cada projecte en què participa, coneixent que cada departament té unes fites concretes, amb l'objectiu d'assolir una estratègia unificada i consistent al client final.
  • Realitza les activitats vinculades als projectes d'implantació d'aplicacions CRM i és responsable de la realització d'anàlisi de necessitats i personalització de les eines, incloent-hi els possibles desenvolupaments específics requerits per optimitzar el programari. D'aquesta manera, implementa solucions de programari del CRM, ajudant a formar al seu personal per millorar processos i negoci
  • Transfereix coneixement a l'equip de vendes -els dóna suport per entendre què venen- i a la clientela, a qui els ha de mostrar, amb el seu llenguatge, el valor dels serveis que s'estan dissenyant per a ells.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE