Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El i la tècnica en seguretat i salut a l'obra és la persona responsable de l'acompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com de les normatives de seguretat i salut laboral vigents dins de cada obra, vetllant en cada moment pels principis de seguretat i salut i per l'acció preventiva. Segons la normativa vigent, aquest/a professional pot treballar amb les empreses contractistes que intervenen en el procés d'execució de les construccions, atès que durant l'obra es poden desenvolupar treballs amb riscos especials.

També és la persona que ha de controlar el compliment de les mesures preventives i de protecció establertes al corresponent pla de seguretat i salut, al mateix temps que comprova l'eficàcia de les mateixes a peu d'obra.

Tasques

  • Determina les necessitats i estableix les millors estratègies per garantir la seguretat en l'obra en funció de la normativa existent.
  • Elabora (o fa que s'elabori, sota la seva responsabilitat) l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
  • S'assegura que es tinguin en compte els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut i les previsions de l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte.
  • Coordina les activitats a l'obra per garantir que s'apliqui l'acció preventiva per part d'empreses i treballadors/es autònoms/es.
  • Controla que s'implantin adequadament les diferents mesures preventives i de protecció establertes al pla de seguretat i salut: tanca perimetral de l'obra, proteccions individuals i col·lectives, informació i formació al personal que hi treballa sobre els riscos, senyalització de seguretat i salut i adequació dels equips de treball, entre d'altres.
  • Adopta les mesures de control d'accés a l'obra i comprova l'eficàcia de les mesures preventives implantades.
  • Col·labora en la detecció d'anomalies o deficiències en matèria de seguretat i salut laborals.
  • Té cura del llibre d'incidències, que ha d'estar sempre a l'obra.
  • Participa en l'organització interna de l'obra, en la planificació dels recursos i en el control de la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals.
  • Disposa de la paralització de l'obra total o parcial en cas de risc greu o imminent, donant-ne compte a la pertinent inspecció de treball, als i a les contractistes i subcontractistes afectades i als i a les representants del seu personal.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE