Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Job profiles

 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
Get to know this occupation

Description

L'expressió llatina in vivo significa "que té lloc dins d'un organisme". Es refereix a l'experimentació feta en un organisme viu, com per exemple, proves amb animals de laboratori o assajos clínics realitzats en pacients.

En biologia molecular, in vivo s'utilitza amb freqüència per referir-se a l'experimentació realitzada amb cèl·lules vives en cultiu i no en un organisme sencer. Pot fer referència a qualsevol tipus d'experimentació per oposició a allò que es fa in vitro, és a dir, en un ambient controlat fora de l'organisme viu, per exemple, els experiments de propagació de plantes que es fan en vivers es consideren in vivo, contrari al que succeeix quan es propaguen plantes en tubs de assaig, que es considera in vitro. En ambdós casos, el subjecte d'experimentació és viu.

El/la tècnic/a d'assajos in vivo és el/la responsable de dur a terme experiments i assajos en organismes vius i/o en les seves cèl·lules o teixits.

Tasks

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Duu a terme els assaigs seguint els protocols i dissenys d'estudis establerts amb l'investigador/a principal o el/la cap de departament.
  • Prepara el material i els equipaments per dur a terme els assaigs i fer les calibracions diàries necessàries.
  • Obté els resultats experimentals, en redacta informes i els discuteix amb el/la responsable.
  • En el cas de laboratoris de cultius cel·lulars, garanteix que les línies de cèl·lules mantinguin les característiques intrínseques i es reprodueixin de manera controlada.
  • Es manté informat/da sobre l'aparició de noves tecnologies.
  • Suggereix millores per als protocols d'assajos estàndards.
  • Sovint treballa sota condicions especials, com les Bones Pràctiques de Laboratori (BPLs o GLP - Good Laboratory Practice) o altres estàndards farmacèutics.
  • Redacta els Procediments Normalitzats de Treball (PNTs o SOPs - Standard Operational Procedures), requerits per treballar en condicions BPLs, sota la supervisió del/de la responsable del departament i segons els criteris establerts pel departament de garantia de qualitat.


Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE