Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en desenvolupament local

Descripció

L'agent d'ocupació i desenvolupament local realitza tasques orientades al creixement integral (econòmic, cultural i social) i sostenible d'un territori determinat, aprofitant els seus recursos (naturals, físics, financers, etc.) i integrant tots els agents socials i econòmics que constitueixen el teixit empresarial, administratiu i poblacional de la seva àrea d'actuació, per tal d'identificar i mobilitzar les fonts de riquesa (actuals i potencials) del territori a través del desenvolupament econòmic i social local.

Així mateix, aquest/a professional elabora polítiques i programes d'acord amb estratègies municipals o supramunicipals, per afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques en determinats territoris (regions urbanes o rurals), bé afavorint la inversió privada i pública a la regió, bé assessorant i incentivant la creació d'empreses i/o projectes d'autoocupació.

Tasques

Diagnosi del territori i concepció d'estratègies de desenvolupament
 • Analitza les dinàmiques de funcionament del territori a partir d'un diagnòstic socioeconòmic previ, per avaluar la situació en termes de problemàtiques i oportunitats de desenvolupament des de la perspectiva de les activitats econòmiques instaurades, estructura sociodemogràfica, l'existència d'infraestructures i equipaments públics de suport a l'activitat empresarial, els sistemes de comunicació, el comportament del mercat de treball, i les relacions amb altres municipis o territoris.
 • Elabora informes tècnics basats en tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives sobre el diagnòstic socioeconòmic del territori, tant per orientar la seva tasca, com per assessorar les àrees de l'administració local vinculades al desenvolupament econòmic i social.
 • Estudia el perfil socioeconòmic de regions urbanes i rurals i intenta detectar noves necessitats no satisfetes, que poden donar lloc a noves activitats d'economia social.
 • Defineix estratègies de dinamització ocupacional i polítiques i programes d'estímul de la inversió pública i privada.

Generació d'informació i eines per endegar aquestes estratègies

 • Crea estructures d'informació i orientació empresarial, adreçades a potencials emprenedors (serveis d'autoempresa, possibilitats de finançament) o a empreses ja existents (informació sobre ajuts i recursos per a l'ocupació, inversió, R+D, innovació, possibilitats d'exportació, desenvolupament de la qualitat industrial i en els serveis, etc.).
 • Aprovisiona serveis d'orientació i de disseny d'itineraris formatius per a la inserció laboral dels col·lectius del territori i el suport a les mesures d'ocupació i desenvolupament que s'hi duguin a terme.
 • Dinamitza, promou i participa en accions orientades a la projecció econòmica del seu territori (fires, seminaris, jornades, etc.).
 • Elabora polítiques d'igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat laboral i a les iniciatives empresarials.
 • Realitza informes d'avaluació, seguiment i control per tal de determinar el compliment d'objectius i revisar les polítiques locals en matèria de promoció econòmica.

Orientació i suport a empreses i a persones emprenedores o treballadores

 • Detecta les oportunitats de creació de noves activitats econòmiques que aprofitin els recursos existents del territori i considera la seva viabilitat per donar resposta a demandes socials no cobertes, i que a més puguin representar una oportunitat de creació de nous llocs de treball.
 • Ofereix assessorament tècnic a les empreses del territori o persones emprenedores, actuant com a enllaç entre aquestes i l'administració local, per tal de coordinar-les i unir esforços que ajudin al creixement econòmic i social del territori.
 • En cas d'emprenedors/es contrasta i valida el pla d'empresa, analitza la seva viabilitat i acompanya en el procés de creació i consolidació.
 • Determina les possibles formes de subvenció o esponsorització dels projectes empresarials i a vegades intervé en la consecució de les subvencions o ajuts públics destinats a la creació d'empreses i llocs de treball.
 • Identifica i capta fonts de suport administratiu o financer per a la creació de noves activitats econòmiques (empresarials o comercials), i per a la creació de nous llocs de treball al territori.

Coordinació entre els diversos agents i recursos del territori

 • Es coordina amb altres professionals de la promoció econòmica i els serveis socials, per establir accions conjuntes dins els serveis públics de foment de l'ocupació.
 • Impulsa la creació de xarxes de desenvolupament local, on compartir experiències i bones pràctiques i donar suport a les mesures d'ocupació i desenvolupament que es porten de forma descentralitzada.
 • Crea i fomenta sinergies per aprofitar de manera òptima els recursos existents dins un territori (vincles de col·laboració entre empreses, associacions professionals, patronals, etc.).
 • Impulsa les xarxes de comunicació que enllacen els agents socials amb el conjunt de la població.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE