Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Expert/a en l'avaluació d'oficines públiques virtuals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el o la professional que es dedica a l'avaluació i mesura de la satisfacció dels usuaris i usuàries de les oficines virtuals d'atenció al ciutadà que els organismes públics fan accessibles a través d'Internet, així com altres tràmits i/o procediments que s'han anat implementat per facilitar una connexió accessible, eficient i transparent entre la ciutadania i l'administració pública.

Aquest/a expert/a identifica les necessitats i exigències de la ciutadania en relació amb els tipus de serveis i d'informacions que haurien de ser accessibles a través d'Internet, així com el grau de qualitat percebuda i la importància relativa que atorguen als serveis públics que s'hi ofereixen. Ha d'utilitzar les tècniques pertinents per a valorar aquestes percepcions, dissenyar els procediments apropiats per consultar els usuaris i usuàries d'aquestes oficines i analitzar els resultats obtinguts, la seva significació i la seva validesa.

Pot treballar a l'Administració coordinant la implantació de projectes d'e-Administració o en empreses de consultoria dedicades al disseny i implementació de projectes d'e-Administració.

Tasques

Per dur a terme la seva activitat, l'expert/a en avaluació d'oficines públiques virtuals ha de dur a terme les tasques següents:
 • Determina les necessitats i exigències dels usuaris i usuàries de les oficines.
  Identifica el tipus i les característiques dels serveis a investigar (sobre les quals la ciutadania basa la seva opinió sobre cada servei).
  Utilitza els mètodes més adients de consulta per identificar totes aquestes dimensions.
  Identifica les característiques d'interfície que faciliten o obstaculitzen la comunicació entre l'organisme públic i l'usuari del servei online.
 • Dissenya el procediment de mesurament de la satisfacció del client, la qual cosa implica seleccionar el procés de consulta (o d'obtenció de la informació) i determinar la fiabilitat, coherència interna i validesa de les mesures.
 • Dissenya el suport de la consulta.
  Determina les preguntes que cal fer a l'usuari, determina els formats de resposta i les escales de mesura i elabora el qüestionari de satisfacció de del servei.
  Analitza i interpreta els resultats de la consulta.
 • Presenta els resultats.
  Elabora els quadres, gràfics o altres representacions que permetin identificar les valoracions de les persones usuàries respecte dels serveis i també en relació a les exigències o expectatives que expressen.
  Elabora un informe de presentació d'aquests resultats per a l'organisme client.
 • Segons l'avaluació obtinguda dels organismes públics, fomenta la innovació en l'àmbit de la gestió pública pel que fa a processos, productes, serveis i estructures organitzatives.
 • Avalua la necessitat de posar en marxa nous serveis electrònics com la telematització dels canals de relació entre l'Administració, la ciutadania i les empreses o l'increment de l'oferta de serveis online; i gestiona el seu desenvolupament.
 • Dóna suport al desenvolupament de projectes que poden estar relacionats amb: l'automatització de la gestió administrativa, tant internament com en relació amb la ciutadania i les empreses; l'intercanvi d'informació entre administracions; la millora en la comunicació entre la ciutadania i l'Administració; o l'augment de la interoperabilitat entre els diferents nivells de l'Administració per evolucionar cap a un model d'Administració en xarxa.
 • Dóna suport al desenvolupament i al seguiment de projectes d'e-Administració departamentals. Aquest suport es concreta en informació, assessorament o formació del personal.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE