Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable tècnic/a d'il·luminació, Cap de tècnics/ques d'il·luminació, Cap d'elèctrics/elèctriques Chief Lighting Technician.

Descripció

El/la gaffer s'encarrega d'executar i coordinar la il·luminació de les escenes i els diferents escenaris, durant la producció de continguts audiovisuals per a cinema o televisió. Concretament, es responsabilitza d'executar el pla d'il·luminació definit segons les indicacions de la direcció de fotografia, amb qui treballa molt estretament, per tal d'aconseguir que el producte enregistrat tingui l'ambient i aparença desitjats.
Per assolir aquest objectiu, el/la gaffer compta amb els equips tècnics d'electricitat i il·luminació que treballen sota les seves ordres, creant i controlant la llum prèviament i durant el rodatge. Aquests equips s'encarreguen del desplegament operatiu i pràctic, és a dir, de la col·locació, connexió i configuració dels elements tècnics d'il·luminació (focus, reflectors, filtres, projectors, etc.) per crear la il·luminació adequada a les diferents escenes a enregistrar.

La feina d'aquest perfil professional comença un cop rep l'encàrrec, visitant i avaluant de les característiques del lloc on es durà a terme la filmació, per tal de fer-se una idea dels requeriments necessaris i garantir el correcte tractament dels aspectes lumínics, d'acord amb el plantejament establert pel/per la director/a de fotografia. A partir d'aquí, elabora la planificació dels recursos humans i materials que caldran, detallant els diferents professionals i competències requerides i llistant l'equipament tècnic necessari per aconseguir la visió artística proposada. Durant el rodatge, dirigeix i gestiona el posicionament òptim de les llums, així com la forma més ràpida de canviar la configuració de la il·luminació entre plans.

En conseqüència, com a responsable de decidir els efectes de llum i els requisits elèctrics d'una escena cinematogràfica, el/la gaffer ha de tenir la visió artística per conèixer i gestionar la llum i els coneixements tècnics sobre l'equipament necessari, per aconseguir qualsevol tipus d'il·luminació o efecte. En aquest sentit, ha de ser àmpliament competent en com gestionar els diferents aparells d'il·luminació, l'electricitat (circuits, fonts d'alimentació, tipus de motors elèctrics, cablejat i mecanismes tipus fusibles, relés tèrmics i interruptors de protecció, entre altres) i finalment als propis equips tècnics.

Tasques

Prèviament a la producció
 • Coneix a la perfecció les característiques i possibilitats dels equipaments elèctrics i dispositius d'il·luminació, així com el procés de realització de productes audiovisuals. Està al dia dels darrers equipaments i tecnologia d'il·luminació disponibles al mercat.
 • Llegeix i analitza el guió tècnic del projecte de filmació i en dedueix les necessitats d'il·luminació generals.
 • Es reuneix i coordina regularment amb productors/es, el/la director/a de l'obra i el/la director/a de fotografia per contrastar la seva visió sobre la il·luminació d'un projecte
 • Porta a terme una exploració de l'escenari o lloc on ha de tenir lloc el procés de rodatge per identificar les seves característiques i determinar les necessitats d'il·luminació tant materials com de recursos humans, assenyalant les fonts elèctriques i les possibles dificultats que es poguessin produir durant la filmació.
 • Determina la mida i les característiques professionals del seu equip de col·laboradors/es, especialment pel que fa als/ a les tècnic/es d'il·luminació, en funció del pressupost establert.
 • Sobre el pla de treball, defineix les qüestions logístiques i d'organització, que es tindran en compte durant el rodatge (canvis d'il·luminació, instruments utilitzats, configuració i potència, etc.)
 • Elabora els plans de treball i l'operativa de la disposició dels equips d'il·luminació i els comunica al seu equip.
 • Preveu qualsevol problema d'il·luminació que pugui sorgir durant el rodatge, incloent-hi els accessoris que necessita per a cada pla i aporta una solució a tots els problemes que apareixen de manera imprevista.
Durant la producció
 • Dirigeix els seus equips tècnics segons el pla d'il·luminació establert, mostrant-se accessible si cal fer adaptacions o responent davant imprevistos.
 • Observa la il·luminació del plató durant el rodatge, realitzant els ajustos necessaris per assegurar-se que la il·luminació sigui perfecta i proposant millores si ho veu necessari.
 • Un cop els llums estan a la seva posició, dirigeix i executa la tasca de donar forma i enfocar la llum amb talladores, materials reflectants i l'ús de marcs i gels (revestiment de plàstic) per aconseguir l'efecte d'il·luminació exacte definit per la direcció de fotografia.
 • Dirigeix l'equip de tècnics/ques d'il·luminació i operaris/àries elèctrics/ques que han de fer la instal·lació i també es coordina amb l'equip de tècnics/ques encarregats/des dels aparells no elèctrics i equipament de suport (fusters, muntadors/es, gruistes) per garantir el subministrament d'electricitat a tota la il·luminació.
 • Es responsabilitza de la seguretat de l'operatiu d'il·luminació, vetllant pel compliment dels requeriments imposats per les corresponents normatives, tant de gestió elèctrica com de prevenció de riscos laborals.
 • En tot moment està en estreta coordinació amb el/la director/a de fotografia per tal de garantir el correcte compliment del pla d'il·luminació i rodatge.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE