Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Dinamitzador/a turístic, cultural i social

Descripció

El patrimoni cultural fa referència al conjunt de béns i valors culturals que la societat reconeix com a part de la seva identitat, com ara la història, la tradició, la cultura popular i les manifestacions d'art en tots els seus vessants. Així, el/la dinamitzador/a del patrimoni cultural, s'encarrega de definir, planificar, coordinar i divulgar projectes i accions amb l'objectiu de dinamitzar aquest patrimoni i ho fa mitjançant la realització de propostes atractives i una gestió respectuosa, que permetin aconseguir una rendibilitat social i econòmica dels béns patrimonials.

Aquest/a professional gestiona recursos culturals que, un cop identificats, analitza i cataloga, estudia les seves possibilitats i transforma en propostes i activitats divulgatives. Això implica un procés analític ampli i profund, per poder arribar a detectar aquells béns més tradicionals, que poden convertir-se en propostes innovadores i esdevenir reclams turístics d'un determinat territori. Tanmateix caldrà que, perquè aquestes propostes siguin atractives, el/la dinamitzador/a del patrimoni cultural, conegui el context actual i estigui al dia de les noves tendències turístiques, integrant-les amb les vivències més estàndards per aconseguir activitats i experiències que difonguin el patrimoni cultural de manera satisfactòria.

Tasques

Determina les necessitats d'un territori i el seu potencial de desenvolupament econòmic i social a partir de la dinamització del patrimoni cultural.
 • Identifica els atractius culturals d¿un territori i el seu radi d'acció (mitjà i curt) per tal de valorar possibles accions de dinamització i la viabilitat de cada cas.
 • Analitza els recursos disponibles i les variables del projecte, com ara quin és l'objectiu, quin és el pressupost, amb quines instal·lacions compta, a quin tipus de visitant s'adreça, en quina zona es localitza o de quin tipus d'activitat es tracta.
 • Identifica els possibles problemes i les solucions i estableix plans d'actuació prioritaris.

Dissenya accions i activitats basades en el patrimoni.
 • Defineix la programació d'activitats i les adequa als grups i col·lectius visitants, respectant les seves necessitats, la diversitat i les peculiaritats del territori.
 • Defineix els materials didàctics de suport per als diversos col·lectius de visitants.
 • Organitza, coordina i avalua activitats d'animació cultural i esdeveniments especials.
 • Integra els recursos patrimonials en el currículum escolar.

Gestiona els recursos humans, econòmics i materials.
 • Gestiona els recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats.
 • Elabora els pressupostos anuals per dur a terme les activitats planificades. Fa el pressupost dels costos i porta un compte d'explotació abans, durant i al final del procés.
 • Supervisa i avalua la feina del personal contractat.
 • Gestiona els equipaments per a l'ús didàctic i social.

S'encarrega de planificar estratègies de promoció i difusió i millorar-les.
 • Promou i projecta una imatge de marca que distingeix la seva oferta.
 • Promou i difon les activitats programades.
 • En tot moment té en compte criteris de sostenibilitat i s'assegura que les seves accions respectin els recursos patrimonials i la identitat local.
 • Estableix un sistema d'avaluació dels resultats de les accions, i les rectifica si no s'adapten als objectius marcats en el projecte.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE